ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สังคมยุคใหม่ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุภาพร ลอยทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40121 นางสาวชลธิชา สบายดี 6/12  
2 40130 นางสาวธิติยา สกุลจันทร์ 6/12  
3 40109 นางสาวกนกวรรณ วันทอง 6/12  
4 43056 นางสาวพรรณธิชา พรหมบุตร 6/13  
5 40160 นางสาวอาทิมา ขอสุข 6/13  
6 39870 นางสาวธนพร การะเกษ 6/13  
7 43090 นางสาวยุภาภร โภคสมบัติ 6/13  
8 40261 นางสาวสุนิสา พรมประโคน 6/13  
9 39968 นางสาวชิดชนก สอนใจ 6/15  
10 43087 นางสาวพรพิมล งามแยะ 6/15  
11 40199 นางสาวสิริยากร มุ่งสันติ 6/15  
12 39983 นางสาวปทิตตา เกิดศิลป์ 6/15  
13 40107 นางสาวเสาวลักษณ์ มีแก้ว 6/15  
14 41384 นางสาวกุลสตรี เมืองงาม 6/15  
15 39834 นายรัฐธรรมนูญ กะการดี 6/5  
16 39842 นางสาวศศิประภา บัวลี 6/6  
17 43017 นางสาวกุลนัฐ สายบุตร 6/6  
18 39910 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ 6/6  
19 39848 นายสิทธินันท์ บุหงา 6/6  
20 39940 นางสาวรสินทรา ขาวแก้ว 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  18 คน