ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คำคม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44035 ด.ญ.ปิยวรรณ สุขนึก 1/2  
2 44045 ด.ช.ศิวกร ฤาชา 1/2  
3 44029 ด.ช.นันทวัฒน์ ล้วนประเสริฐ 1/2  
4 43855 เด็กชายวีรพงษ์ สุวรรณแกม 2/12  
5 43853 เด็กชายวศพล บุญเสริม 2/12  
6 43835 เด็กชายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย 2/12  
7 43389 เด็กหญิงกัญญชนก มีสิทธิ์ 2/3  
8 43402 เด็กหญิงทิพรัตน์ โขงรัมย์ 2/3  
9 43419 เด็กหญิงภัสสร เฮงวิชัย 2/3  
10 43422 เด็กหญิงวริศรา อุไรรัมย์ 2/3  
11 43387 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีศันสนีย์ 2/3  
12 43511 เด็กหญิงวีสวัสดิ์ พรมวงษ์ 2/5  
13 41935 น.ส.จุฬารัตน์ ประจบดี 4/10  
14 41938 น.ส.ณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส 4/10  
15 41973 น.ส.หนึ่งฤทัย วรรณศิริ 4/15  
16 41931 น.ส.กาญจนา มูลศาสตร์ 4/15  
17 41693 นายธนธรณ์ เสาสูง 4/3  
18 41815 น.ส.ศิริอนงค์ นิราศโศก 4/3  
19 41677 น.ส.กัณทิมา วรโคตร 4/4  
20 41953 น.ส.พัชริดา สุขศรี 4/8  
21 41950 น.ส.ปนัดดา พิรารรัมย์ 4/8  
22 41956 น.ส.พีรญา เฉิน 4/8  
23 41893 น.ส.ดวงกมล พิมพ์บุตร 4/8  
24 41790 น.ส.ธนาทิพย์ สบายดี 4/8  
25 41925 น.ส.อรียา เป็นยินดี 4/9  
26 41945 น.ส.ธิติญาดา คิดกล้า 4/9  
27 41918 นายศุภวิชญ์ เหลื่อมล้ำ 4/9  
28 40529 นายจักรกฤช จารัตน์ 5/10  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  20 คน