ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ุภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 4/14  
2 44728 น.ส.พัณณ์ชิตา บุญปก 4/15  
3 41662 นายพิชเญศ แอบศรีหาด 4/5  
4 41768 นายศุภกร พุทธานุ 4/6  
5 40569 นางสาวฉันชนก ปี่ทอง 5/1  
6 40483 นางสาวกรรวี มิตรปราสาท 5/1  
7 40502 นายปรเมศ ทองดี 5/10  
8 43259 นางสาวชนัญชิดา มั่นคง 5/14  
9 43284 นางสาวศิรินภา ปัจชัยยัง 5/15  
10 40794 นางสาวภัทราวดี บุญคุ้ม 5/4  
11 40759 นางสาวกนต์ระพี บุตรจันทร์ 5/4  
12 43146 นางสาวสุกัญญา สหาวัตร 5/4  
13 43068 นายธัญพิสิษฐ์ ไม้หอม 6/14  
14 39978 นายธวัชชัย โกศัลวิตร 6/14  
15 40005 นายอภินันท์ บุญไทย 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  8 คน