ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 7 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวีระยุทธ พิมวงษา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40829 นายปัณณรุจน์ กีรติอนันต์พร 5/8  
2 40828 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ 5/8  
3 40778 นายตรีทเศศ ศิริพาณิชย์ศกุนต์ 5/8  
4 43194 นายธีรภัทร หอมขจร 5/8  
5 40049 นางสาวศิรินทรา งามเยี่ยม 6/12  
6 40038 นางสาวเมษสิยาภรณ์ ถาพรพาท 6/12  
7 40001 นายสรยุทธ์ ไหมทอง 6/15  
8 40198 นายสิทธิศักดิ์ ศรีนพศักดิ์ 6/15  
9 40029 นายธีรพงค์ สายเสมา 6/15  
10 40044 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ 6/9  
11 39833 นางสาวรัชดากรณ์ นามงาม 6/9  
12 39826 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ 6/9  
13 39774 นายนิพันธ์ นิธโยธาน 6/9  
14 39998 นางสาวศศิกานต์ ทะเกิงลาภ 6/9  
15 40037 นางสาวภัทรภร กุลวัฒนาพานิช 6/9  
16 40113 นางสาวกัลย์สุดา เขียวหวาน 6/9  
17 43012 นางสาวศิริรัตน์ ปักโคทะกัง 6/9  
18 40251 นางสาววิภาดา วัฒนาเอี่ยวสกุล 6/9  
19 40085 นางสาวพรพรรณ อินทรชาติ 6/9  
20 40159 นางสาวอรยา พวงขจร 6/9  
21 40181 นางสาวภัทรานิษฐ์ แสนแก้วใส 6/9  
22 41405 นางสาวครองขวัญ บุญเสริม 6/9  
23 39996 นายวสุพล ศิริดล 6/9  
24 43031 นายอนิวรรต พรหมบุตร 6/9  
25 43011 นายรัชต์ธร ดีทองหลาง 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  14 คน