ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Story จีน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45421 น.ส.ภัทรมน สายแสงจันทร์ 4/1  
2 45522 น.ส.เอมมาญิการ์ ภิชานัตสนัน 4/15  
3 45520 น.ส.อรพิน กงแก้ว 4/15  
4 45513 น.ส.ปณิดา แก่นเดียว 4/15  
5 43527 น.ส.กานต์ธิดา ภาคะ 4/3  
6 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 5/11  
7 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 5/12  
8 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 5/12  
9 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 5/12  
10 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 6/14  
11 42065 นายศุภากร พื้นบน 6/14  
12 44594 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน 6/5  
13 44612 นางสาวอิสริยา โสนทอง 6/5  
14 44604 นางสาวปนัดดา สกุลทอง 6/5  
15 44607 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช 6/5  
16 44602 นางสาวนนทิชา มณีศรี 6/5  
17 41679 นายกีรติ แก้วคำไสย์ 6/5  
18 44598 นางสาวญาณิศา ยุพการณ์ 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  11 คน