ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English for AEC ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40248 นายวงศ์สุริยะ ธนาคุณ 6/13  
2 40256 นายสหัสวรรษ ศิริ 6/13  
3 40257 นายสิทธิชัย ศรีสังข์ 6/16  
4 43073 นางสาวพัทธ์ธีรา ล้นเหลือ 6/14  
5 40046 นายศราพล สามสีมี 6/15  
6 40115 นายกิตติธัช สุกใส 6/16  
7 40186 นายฤกษ์ชัย สุปิงคลัด 6/16  
8 40233 นายนันทวุฒิ บุญร่วม 6/16  
9 40244 นายภาคภูมิ ไชยโคตร 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  1 คน