ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมฝรั่งเศส ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 528
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43851 นายเรืองศักดิ์ มัทวานนท์ 4/14  
2 45431 นายเอกอนันต์ คงงาม 4/3  
3 43365 นายประกายพฤกษ์ บุญโต 4/3  
4 43363 นายธีรภัทร ทะเกิงลาภ 4/5  
5 43393 นายชายชาญ แท่นดี 4/6  
6 43718 น.ส.กมลชนก สาคร 4/8  
7 43719 น.ส.กฤติยา มณฑาทอง 4/8  
8 44700 นางสาวกุลสิลา บุตรงาม 6/14  
9 44706 นางสาวนธกร แสนดี 6/14  
10 44718 นางสาวสนชนก บุญสถิตตระกูล 6/14  
11 41620 นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์ 6/14  
12 41883 นายคุณากร สุขดี 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  6 คน