ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นานาประดิษฐ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41837 นายชูเกียรติ คิดนุนาม 4/10  
2 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 4/11  
3 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 4/13  
4 42219 นายศวัสกร ชื่นงาม 4/13  
5 42113 นายภูธิป ลายทอง 4/13  
6 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 4/13  
7 41840 นายณภัทร มะลิงาม 4/13  
8 41841 นายณัชพล จำปาทอง 4/13  
9 41753 นายพงษ์ธเนศ นามสวัสดิ์ 4/4  
10 41715 นายฤทธิ์ธัญกร แสนคม 4/6  
11 41885 นายจีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์ 4/6  
12 41744 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ 4/8  
13 40020 นายชลิต นามเคน 6/11  
14 40142 นายภาณุพงศ์ งามทอง 6/13  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  0 คน