ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
สถานที่เรียน : 522
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45504 น.ส.ชุตินันท์ ตนกลาย 4/14  
2 43582 นายจีรวัฒน์ ดมอุ่นดี 4/14  
3 43411 นายประภัทรพล เยรัมย์ 4/5  
4 43633 นายณ.ธารทอง สุทธิสารากร 4/8  
5 43420 นายรชต ปลั่งกลาง 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  1 คน