ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ปริศนาพาสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43278 นางสาวเพชรไพลิน คำผาย 5/15  
2 43287 นางสาวสุณัฐชา มาลีแก้ว 5/15  
3 40927 นางสาวธิดาแก้ว สุรวงศ์ธนกุล 5/16  
4 39975 นายธนเดช เลิศศุกระเดช 6/14  
5 40116 นายกีรติ จินดาศรี 6/14  
6 40052 นายสิทธิโชค ใบพลูทอง 6/14  
7 39947 นายสรวิศ บุญอนันต์ 6/14  
8 40015 นายกุลวัชร์ สร้อยนาค 6/14  
9 40468 นายสาติน สุมหิรัญ 6/14  
10 43078 นายสิทธิศักดิ์ โลเกตุ 6/14  
11 40108 นายอมรศิริ อนันต์ศิริวัฒน์ 6/14  
12 39823 นางสาวปวีณา ขาวงาม 6/14  
13 43080 นางสาวสุนันทา แก้วสุรีย์ 6/14  
14 39905 นายอนนท์ชัย วรรณโวหาร 6/14  
15 39856 นายกรเทพ นาดี 6/14  
16 43075 นายศราวุฒิ ใยแก้ว 6/14  
17 39939 นายเมธา พลโกษฐ์ 6/14  
18 40012 นายกันต์ สมคิดเสมอ 6/15  
19 41552 นายนิธิกร ช่องงาม 6/15  
20 39797 นางสาวสุปศร เยาะเย้ย 6/3  
21 39995 นางสาวรัตนาพร ช่อมะลิ 6/3  
22 40193 นางสาวศิรดา กับทอง 6/3  
23 40117 นายคณิศร จารัตน์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  8 คน