ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พับกระดาษ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 521
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43730 นายณัฐนนท์ เสือประโคน 4/10  
2 45494 น.ส.รัตติญา แสวงวงศ์ 4/11  
3 43756 น.ส.ศลิตตา ทองนวล 4/12  
4 43750 น.ส.ภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 4/13  
5 45510 น.ส.ศิริลักษณ์ ประดับดี 4/14  
6 45507 นายธีรศักดิ์ เพ็ชรสุข 4/14  
7 45440 น.ส.ทองเงิน แสนมี 4/5  
8 43351 นายชนสิษฏิ์ พิมพ์ทอง 4/5  
9 43347 นายกรกุล สุนทร 4/5  
10 43418 น.ส.ภัทรภร พ่อค้า 4/7  
11 45466 น.ส.สุพรรษา บำรุงชื่อ 4/7  
12 42363 นายพงศ์ปณต ปุยะติ 5/4  
13 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 5/8  
14 42103 นางสาวเบญญาภา อรุณวรรธนะ 6/10  
15 42105 นายปัญจพล แปะทอง 6/12  
16 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 6/12  
17 41765 นางสาวมรรษกร นาคโทน 6/14  
18 44703 นางสาวดารินี พ่วงงามพันธ์ 6/14  
19 44708 นายบุญหลง สุขเทอญ 6/14  
20 44710 นายปาริชาติ ตาอุตร 6/14  
21 44714 นางสาวฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 6/14  
22 44722 นางสาวอัจฉริยา สุธาอรรถ 6/14  
23 40872 นายธนดล ธูปมงคล 6/16  
24 41796 นางสาวเบญญาภา วิวาสุข 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  13 คน