ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คุ้มครองผู้บริโภค ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสมร แสงชำนิ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39892 นายวิษณุพงษ์ จุกหอม 6/11  
2 38967 นายณัฐนันท์ แต่งงาม 6/11  
3 39943 นายวัชรพงศ์ บานเย็น 6/11  
4 43061 นางสาวสกนธรัตน์ รุ่งเรือง 6/13  
5 40202 นางสาวเหมือนฝัน เอิบอิ่ม 6/13  
6 43055 นางสาวปิยะธิดา กึกรัมย์ 6/13  
7 42993 นางสาวศิริรัตน์ วารุลังค์ 6/7  
8 43053 นางสาวนพเกตุ ยืนยง 6/7  
9 42980 นางสาวมณฑาทิพย์ ดมอุ่นดี 6/7  
10 40063 นางสาวจินดามณี พลนามอินทร์ 6/8  
11 42999 นางสาวธิดา เฉลิมรัตนพงศ์ 6/8  
12 43007 นางสาวอรพิมพ์ พิมพ์ทอง 6/8  
13 39841 นางสาวศศิตา คงพรม 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  10 คน