ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Math for You ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวปิยนุช ดุมนิล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46015 ด.ญ.ปานวาด หวนหอม 1/13  
2 45650 ด.ช.บรรรณพล หวลระลึก 1/4  
3 45770 ด.ช.ปฏิวัติ บุญล้ำ 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  1 คน