ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม China Only ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวลฎาภา สะปะสิริ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39631 นางสาวนฤมล แจ่มใส 6/10  
2 39647 นางสาววันวิสา สิทธิกุล 6/10  
3 43030 นายสินสมุทร กุลสอนนาน 6/10  
4 39898 นายสิทธิกร กรวยทอง 6/11  
5 40045 นายวุฒิภัทร วังจันทร์ 6/11  
6 40173 นายธนภัทร ศิริ 6/13  
7 38754 นายสุอังกูร พิมศร 6/4  
8 39668 นางสาวชนัญชิดา มั่นหมาย 6/5  
9 39758 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  4 คน