ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม IT DIY ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอรอนงค์ เนตรถาวร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม iMac
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45701 ด.ญ.โรเซลล่า กรีม 1/5  
2 45692 ด.ญ.พรพรรษา พันธ์โพธิ์คา 1/5  
3 45846 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ แสงพนัสธาดา 1/9  
4 45843 ด.ญ.ปิ่นสุดาภา นาคกระแสร์ 1/9  
5 45860 ด.ช.สรายุทธ เพียรชอบ 1/9  
6 45829 ด.ช.กิตติพัทธ์ ผลเจริญ 1/9  
7 45866 ด.ช.อดิเทพ เอ็นดู 1/9  
8 45831 ด.ช.ชนาธิป พะสุรัมย์ 1/9  
9 45847 ด.ช.ภูผาม่าน จันทินมาธร 1/9  
10 45852 ด.ช.วุฒิภัทร วิมุตกุล 1/9  
11 45230 เด็กหญิงปาริฉัตร ห้อยทอง 2/10  
12 45214 เด็กหญิงกวินธิดา ทองดี 2/10  
13 45197 เด็กชายระพีพัฒน์ วัดตรง 2/10  
14 45196 เด็กชายภูมิรินทร์ กิ่งแก้ว 2/10  
15 45224 เด็กหญิงณัฐริกา โสฬส 2/9  
16 45238 เด็กหญิงรสิตา ไชยรัมย์ 2/9  
17 45200 เด็กชายวชิรวิทย์ สุดดี 2/9  
18 44325 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชาวบุรี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  8 คน