ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พับกระดาษ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43042 นางสาวจันทร์จิรา พ่อค้า 6/12  
2 40143 นางสาวมีนา ดุมนิล 6/12  
3 40152 นางสาวศุภรัตน์ กมลบูรณ์ 6/12  
4 43045 นายพิสุรัตน์ ชอบดี 6/12  
5 43116 นางสาวสุกัญญา เชยรัมย์ 6/12  
6 40019 นายชนาธิป อุดมทวี 6/15  
7 39889 นางสาวรวิภา บุญมี 6/15  
8 40091 นายภูมิเกียรติ ทานสูงเนิน 6/15  
9 39723 นางสาวธิติสุดา แซ่เล้า 6/15  
10 43096 นางสาวธีรดา อดิวัฒนชัย 6/16  
11 39972 นายเดชาธร ละม้ายศรี 6/16  
12 40155 นายสหวุฒิ ชาติไทย 6/16  
13 42239 นายภัทรดร การณ์กรวิก 6/16  
14 40060 นายจตุพล พรมหนองแสน 6/16  
15 40135 นายนิธิพงษ์ จันทร์หอม 6/16  
16 43039 นางสาวณัฐวดี เทียนทอง 6/7  
17 42994 นางสาวสโรชา สายกระสุน 6/7  
18 42983 นางสาวภาวิณี ดุจจานุทัศน์ 6/7  
19 42963 นางสาวศุภนิต น้อยกลาง 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  11 คน