ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Plern English ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสิทธิมนต์ กลีบแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45220 เด็กชายณภัทร สุเมธโสภณ 2/10  
2 45208 เด็กชายสิทธินนท์ เสาะสืบ 2/10  
3 44470 เด็กหญิงพีรยา สุวรรณธาดา 3/11  
4 44423 เด็กหญิงเบญจวรรณ มากแสน 3/11  
5 44160 เด็กหญิงมณฑน์มรรษกร มหายศ 3/5  
6 44143 เด็กหญิงฐิติภา บางทราย 3/5  
7 44168 เด็กหญิงสุจินดา สุขร่วม 3/5  
8 44161 เด็กหญิงมณฑิชา สุวรรณลา 3/5  
9 44319 เด็กหญิงณัทภัทร คำนุ 3/8  
10 44342 เด็กหญิงภัคจิรา ใจหนึ่ง 3/8  
11 44344 เด็กหญิงภัทรวดี เสางาม 3/8  
12 44338 เด็กหญิงปิยรัตน์ สินทรัพย์ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  10 คน