ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ออกแบบสิ่งพิมพ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุรัจชา เตียงทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44520 ด.ช.พลากร เริงประชากร 1/13  
2 44498 ด.ช.กิตติศักดิ์ ผลวัฒน์ 1/13  
3 44499 ด.ช.เกียรติศักดิ์ เหมือนประสาน 1/13  
4 44132 ด.ญ.อัจฉราพร ธนกัญญา 1/4  
5 44336 ด.ช.ปกป้อง มิฆเนตร 1/9  
6 44350 ด.ช.ศิรเมศร์ จันทาวงษ์วิรุฬห์ 1/9  
7 44340 ด.ช.พัชร งามจบ 1/9  
8 44325 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ชาวบุรี 1/9  
9 44329 ด.ช.นภัสรพี คำศรี 1/9  
10 44341 ด.ช.ภวัต เหรียญรักวงศ์ 1/9  
11 44327 ด.ช.ธิติ มณีศรี 1/9  
12 44318 ด.ช.ณัฐพล เงินทอง 1/9  
13 44326 ด.ช.ธันญวิทญ์ ก้อนทอง 1/9  
14 44357 ด.ช.อธิวัฒน์ สมเสมอ 1/9  
15 44330 ด.ช.นฤสรณ์ แพงจันทร์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  1 คน