ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายเกริกวิทย์ จันทเขต
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 268
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39603 นายพงศ์ดนัย วินิจฉัย 6/1  
2 39589 นายณภัทร จันทร์ประสิทธิ์ 6/1  
3 39605 นายพิทยา โล้กูลประกิจ 6/1  
4 39582 นายกันตินันท์ คุณมาศ 6/1  
5 39586 นายชีพชนก เอกวงษา 6/1  
6 39591 นายณัฏฐเอก ดียิ่ง 6/1  
7 39604 นายพลรวี เติมกล้า 6/1  
8 39608 นายภานุรักษ์ ธงไชย 6/1  
9 39751 นายอภิเดช จันทมัตตุการ 6/1  
10 39583 นายคุณาวิชญ์ มงคลกิจทวีผล 6/1  
11 39611 นายวชิรวิทย์ พิมพ์แต้ม 6/1  
12 39624 นายณัฐดนัย ครึ่งมี 6/1  
13 39584 นายฉัตรชนก สุวัณณุสส์ 6/1  
14 39627 นายธนภัทร พิศวง 6/1  
15 40047 นายศรายุท บุญแม้น 6/10  
16 39904 นายหัฏฐฤทธ์ กิจดี 6/10  
17 39971 นายดนัยวิชญ์ เลื่อนสกุล 6/10  
18 43021 นายณัฐเดช เจียงวรีวงศ์ 6/10  
19 40025 นายธนัท ตันรัตนานนท์ 6/10  
20 39814 นายณภพตะวัน แก้วม่วง 6/10  
21 43018 นายจักรพันธ์ ผาลารักษ์ 6/10  
22 43022 นายตุลยวัต โต้เศรษฐี 6/10  
23 39941 นายรัฐภูมิ โชคเกิด 6/11  
24 39993 นายยศกร แหลมทอง 6/11  
25 39979 นายธีรพร ซ่อมทอง 6/11  
26 40082 นายปวริศ บุญเพิ่ม 6/11  
27 40133 นายนนท์ธวัช โประชู 6/11  
28 39990 นายพรายพล หอมขจร 6/11  
29 39827 นายภควินท์ ไตรจิตต์ 6/11  
30 39924 นายนันทกรณ์ ยอดพรหม 6/11  
31 39900 นายสุชาวุฒิ อาภาอมร 6/11  
32 39977 นายธนภูมิ มงคลสวัสดิ์ 6/11  
33 39951 นางสาวสุรีรัสมิ์ สุวรรณวงษ์ 6/11  
34 39882 นายพิเชษฐ์ เสนะชัย 6/12  
35 40123 นายชินธันย์ ทักสิน 6/12  
36 40043 นายวิทยา นิวัฒน์บรรหาร 6/12  
37 39874 นายธีรภัทร งามเนตร 6/12  
38 39894 นายศิวกร สกุลโสรัจจะ 6/12  
39 39957 นายเอกพันธ์ สุตลาวดี 6/12  
40 39861 นายจิรกร แกล้วกล้า 6/12  
41 39909 นายจัตตุพน เนื้อแก้ว 6/12  
42 40254 นายศุภกรณ์ โสดาจันทร์ 6/12  
43 43057 นางสาวภัทรา แยบดี 6/13  
44 40253 นายศิรภัทร ตันทะอธิพานิช 6/13  
45 40094 นายวรพล โสวพรรณ 6/13  
46 40129 นางสาวธารทอง หงษ์สูง 6/13  
47 43063 นายกิตติศักดิ์ สุรศร 6/13  
48 39816 นายธนาดุล มุมทอง 6/14  
49 39896 นายศุภกร ศิลากุล 6/14  
50 43066 นายทวีศักดิ์ วงค์คง 6/14  
51 40207 นายอภิสิทธิ์ เอ็กเกิลส์ฟิลด์ 6/15  
52 40074 นายติณณภพ แสนเมืองแก้ว 6/15  
53 40147 นายรณกาศ รับงาม 6/15  
54 43089 นายภานุวัฒน์ สาคร 6/15  
55 40096 นายวัฒนันท์ ศรีภา 6/15  
56 40124 นายฐิติกร พูนชัย 6/15  
57 39815 นายณัฐพงศ์ ห่อชื่อ 6/15  
58 40247 นายภูริภัทร บานเย็น 6/15  
59 40068 นายชาคริต ไชยหาญ 6/15  
60 40128 นายธรรมนูญ นามเพราะ 6/15  
61 43084 นายญาณกร สิงจานุสงค์ 6/15  
62 43085 นางสาวทิวาพร สุทธิสุข 6/15  
63 40138 นายพนธกร ลดาวัลย์สุนทร 6/16  
64 40231 นายธนวัฒน์ ดวงไทย 6/16  
65 40136 นายปนพนธ์ วังสันต์ 6/16  
66 40262 นายสุรสิทธิ์ เรืองสุข 6/16  
67 43095 นายญาณธร สิงจานุสงค์ 6/16  
68 40217 นายเกริกก้อง แก้วดี 6/16  
69 40246 นายภูมิภาค พ่อค้า 6/16  
70 40206 นายอภินันท์ ทองเกร็จ 6/16  
71 40210 นายอาทิตย์ หมายสม 6/16  
72 40215 นายกีรติ ธนะแพสย์ 6/16  
73 39680 นายรณกร ทองนำ 6/2  
74 39619 นายสุรวิชญ์ สิงห์หาร 6/2  
75 39660 นายกวิน วงษ์พิริยะไพฑูรย์ 6/2  
76 39593 นายณัฐปกรณ์ ทัศนศร 6/2  
77 39607 นายภานุพงศ์ หาญยิ่ง 6/2  
78 39683 นายเรืองวิทย์ บุญยืน 6/2  
79 39659 นายกฤติกร สังข์คีรี 6/2  
80 39643 นายรชฏ ใจกล้า 6/2  
81 39729 นายพงศธร เพชรมาก 6/2  
82 39622 นายจิรวัฒน์ คำงาม 6/2  
83 39745 นายศิริวัช หวังสม 6/3  
84 39648 นายศักดากร ทองเงิน 6/3  
85 40473 นายกฤตบุญ สุ่มมาตย์ 6/3  
86 39740 นายวิชยุตม์ สวนภักดี 6/3  
87 39677 นายพงษ์พิสุทธิ์ บุญปก 6/3  
88 39714 นายชนาธิป กิจแสงทอง 6/3  
89 39651 นายสิทธิพล บุญปรีชา 6/3  
90 39687 นายศิวกร พ่อค้า 6/3  
91 39744 นายศิรวิชญ์ สุขอุ้ม 6/3  
92 39656 นายอานันท์ ภัทรพานี 6/3  
93 39630 นายธีธัช ตั้งมั่น 6/3  
94 39642 นายโมกข์ ศรีปิยะบุตร 6/3  
95 39673 นายนนทชัย จำปาเทศ 6/3  
96 39786 นายวงศธร สถิตสุข 6/3  
97 41399 นายฐาณิศวร์ ดารามาศ 6/3  
98 39585 นายชวการ ประทุมวรรณ 6/3  
99 39625 นายณัฐวุติ อารยะกิตติพงศ์ 6/3  
100 39662 นายกิตติคุณ บุญหนัก 6/3  
101 39698 นายอรรถชานนท์ แก้วแฉล้ม 6/3  
102 39768 นายตรัย คงรัตนานนท์ 6/3  
103 43112 นายสุทธิโชติ โชคอนันตทรัพย์ 6/3  
104 39602 นายบุณณภัทร บุญช่วย 6/4  
105 39891 นายวโรตม์ บัวหุ่ง 6/4  
106 39663 นายกีรติ สมสะอาด 6/4  
107 39711 นายฉัฐเมศร์ จรัสถาวรพงศ์ 6/4  
108 39767 นายต้นสัก ศรีไสว 6/4  
109 39770 นายธนพล บุตรสาลี 6/4  
110 39753 นายกฤติมา บุญทวี 6/4  
111 39865 นางสาวณัฐวดี งัดโคกกรวด 6/4  
112 39701 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี 6/4  
113 39709 นายจุติภัทร ประธาน 6/4  
114 39704 นายจักรี ฤกษ์ดี 6/4  
115 39635 นายปฏิวัติ แสนสุข 6/4  
116 39839 นายวรรณศักดิ์ บุญเปล่ง 6/4  
117 39824 นายปุญญพัฒน์ แคชัยภูมิ 6/4  
118 39775 นายปฏิภาณ สติมั่น 6/4  
119 39665 นายจักรภัทร มุ้ยเผือก 6/4  
120 39702 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา 6/4  
121 39736 นางสาวลลนา อาจหาญยิ่ง 6/4  
122 39682 นายรัชต์พงษ์ ไทยศรีวงศ์ 6/4  
123 39853 นายหัฎฐะพงศ์ อินทร์งาม 6/4  
124 39764 นายณัฐนันท์ ฉัตรทอง 6/4  
125 38764 นายฐิติพล จำปาศรี 6/4  
126 39686 นายวัฒนะ พลานุ 6/6  
127 39693 นายสหัสวรรษ แอบศรีหาด 6/6  
128 39915 นายเตชินท์ สิทธิภาพ 6/6  
129 39933 นายภราดร คงศรี 6/6  
130 40056 นายเสกสันติ์ ทองพูนพันธ์ 6/6  
131 40071 นายณัฐนันท์ สายรัตน์ 6/6  
132 39728 นายพงศกร ศิริสำราญ 6/5  
133 39645 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์ 6/5  
134 39707 นายจิรศักดิ์ เทียมเลิศ 6/5  
135 39769 นายตุลยวัต ครุธแก้ว 6/5  
136 39765 นายณัฐพร บัวแก้ว 6/5  
137 39783 นายระพีพัชช์ เพชรรักษ์ 6/5  
138 39936 นายภานุวัฒน์ พันธ์ทอง 6/5  
139 40148 นายวรภัทร ดีสม 6/5  
140 39690 นายศุภษิต วันสุดล 6/5  
141 39832 นายรัชชานนท์ สุริยะ 6/5  
142 39818 นายธุนากร ปรากฏชื่อ 6/5  
143 39844 นายศาศวัต อินทรสด 6/5  
144 39781 นายพิทวัส เนียมหอม 6/5  
145 39820 นายนนทัช บุญเลิศ 6/5  
146 39681 นายรณกร ใคร่นุ่นกา 6/5  
147 39791 นายศิวกิจ กอนจันดา 6/5  
148 39845 นายศิริพงศ์ ผมน้อย 6/5  
149 39911 นางสาวจุฑามาศ สุระสุข 6/5  
150 39955 นายอภิสิทธิ์ เมฆกัลจาย 6/5  
151 40458 นายจิรกิตติ์ เป็นสุข 6/6  
152 39918 นายธนวัฒน์ อังศิวาพงษ์ 6/6  
153 39771 นายธนาฒย์ ผลเกิด 6/6  
154 39893 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม 6/6  
155 39813 นายชาญชัย กมลบูรณ์ 6/6  
156 42959 นายฉัททันต์ กองทอง 6/7  
157 42960 นายกิตติศักดิ์ พละหาร 6/7  
158 39718 นายเทพทัต หมั่นสาน 6/8  
159 39982 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข 6/8  
160 39787 นายวรเมธ นิมารัมย์ 6/8  
161 39946 นายสรวิชญ์ เพียซ้าย 6/8  
162 39984 นายปรมินทร์ สาทิพจันทร์ 6/8  
163 39794 นายสิรวิชญ์ สาลี 6/8  
164 39879 นายปวีร์ศักดิ์ คิดกล้า 6/8  
165 40034 นายพลกฤษณ์ นะกุลรัมย์ 6/8  
166 39747 นายศุภกร มีแก้ว 6/8  
167 39907 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์ 6/8  
168 39720 นายณัฐดนัย ราชวงศ์ 6/8  
169 39903 นายหทัยกาญจน์ คงอินทร์ 6/8  
170 39784 นายรัฐภูมิ ฉิมงาม 6/8  
171 39731 นายพีรภัทร พูนพัฒนะกิจ 6/8  
172 39807 นายกีรติ รัตนผลิน 6/8  
173 39756 นายขวัญชัย คงดวงดี 6/8  
174 39724 นายธีรเดช จันทร์แดง 6/8  
175 39953 นายอภิเดช ชิงชัย 6/9  
176 40007 นายอานนท์ วิเศษศรี 6/9  
177 40098 นายวัสนนันท์ สมคะเณย์ 6/9  
178 40022 นายชินวัตร เกลียวทอง 6/9  
179 39999 นายศิวกร ฟังวัฒนา 6/9  
180 43010 นายปิติกร ปาปะไพ 6/9  
181 40213 นายกวิน ปัญญาโรจน์สุข 6/9  
182 39888 นายรติ แต้มทอง 6/9  
183 39973 นายไตรเทพ เพียรสมผล 6/9  
184 39914 นายณัฐวัฒน์ แวงสันเทียะ 6/9  
185 40154 นายศุภวิชญ์ กมลเลิศ 6/9  
186 39804 นายกันตภณ พุ่มพวง 6/9  
187 39752 นายกรวิชญ์ มีโชค 6/9  
188 39925 นายปฐวี ราษีทอง 6/9  
189 39921 นายธนากร บุราคร 6/9  
190 40073 นายดอนศักดิ์ ดีสม 6/9  
191 40102 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ 6/9  
192 39966 นายชนาธิป ศรีเมือง 6/9  
193 39986 นายปองภพ วงศ์รุจิโรจน์ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  186 คน
เพศหญิง =  7 คน