ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิตย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม ชั้น2
จำนวนที่เปิดรับ : 16
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43981 เด็กชายชายชาติ เรียบร้อย 3/1  
2 43980 เด็กชายชัยภัทร ขาวงาม 3/1  
3 44485 เด็กชายสรยุทธ แก่นเดียว 3/12  
4 44464 เด็กชายปัญจเทพ ครองสุข 3/12  
5 44463 เด็กชายประชารัฐ ประวาสุข 3/12  
6 44413 เด็กชายณัฐภัทร พรหมจักรินทร์ 3/12  
7 44433 เด็กชายภูมิพัฒน์ มุกดาอ่อน 3/12  
8 44469 เด็กชายพิสิษฐ์ ประพันธ์ 3/12  
9 44481 เด็กชายวิภู ไววิทย์ 3/12  
10 44457 เด็กชายธนวัฒน์ สุจินพรัหม 3/12  
11 44441 เด็กชายสิงหราช มั่งมี 3/12  
12 44456 เด็กชายธนบดี วงศ์ชัยวรกุล 3/12  
13 44237 เด็กชายณัฐวัตร เกลี้ยงพร้อม 3/7  
14 44224 เด็กชายกษิดิ์เดช ทองเกลี้ยง 3/7  
15 44251 เด็กชายพิมลสรรค์ ลัดดาหอม 3/7  
16 44238 เด็กชายทีฑายุ จันทิพย์ 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  0 คน