ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : โดมอุตสาหกรรม
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45890 ด.ช.พีระวิชญ์ ใจบุญ 1/10  
2 45899 ด.ช.วีรภัทร อยู่ครบ 1/10  
3 45904 ด.ช.สรธร กีรติสุขสกุล 1/10  
4 45936 ด.ช.ภูริวัจน์ หล่อกิตติวงศ์ 1/11  
5 45947 ด.ช.อภิวิชญ์ มณีสอดแสง 1/11  
6 45924 ด.ช.ธนโชติ เขียวหวาน 1/11  
7 45921 ด.ช.ณัฐกรินทร์ กุลแก้ว 1/11  
8 46010 ด.ช.ธนินท์รัฐ ธนิตสุทธิพงศ์ 1/13  
9 45583 ด.ช.ภาณุวิชญ์ อุ่นอ้วน 1/2  
10 45652 ด.ช.ปณิธาน ยอดอินทร์ 1/4  
11 45728 ด.ช.ปธานิน ศิรพัชรางกูร 1/6  
12 45824 ด.ญ.สุพรรษา รสคง 1/8  
13 45836 ด.ญ.ชุรมาตร พรหมวัฒน์ 1/9  
14 45851 ด.ญ.วาสนา ดวงเวา 1/9  
15 45267 เด็กชายธนยศ เหมมันตา 2/11  
16 45277 เด็กชายพสิษฐิ์ บุญศรี 2/11  
17 45292 เด็กชายอรรถเดช นาคาวงค์ 2/11  
18 45270 เด็กชายปภังกร เรียงเงิน 2/11  
19 45275 เด็กชายปุญญพัฒน์ เลิศล้ำ 2/11  
20 45261 เด็กชายชินภัทร ทวีเหลือ 2/11  
21 45271 เด็กชายปรัตถกร คำงาม 2/12  
22 45356 เด็กชายภาติชล ผาสุข 2/13  
23 44358 เด็กชายกฤตภัค ผสมสี 3/10  
24 44397 เด็กชายวโรดม ศรีผ่องงาม 3/10  
25 44373 เด็กชายตนุชัย การะเกษ 3/10  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  3 คน