ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักสะสม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางผ่องศรี หงษ์สูง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44652 นายนิธิภพ วุฒิยา 4/9  
2 39878 นางสาวปวีณา แนบทางดี 6/10  
3 40053 นางสาวสุทธิชา ทรงศรีเอี่ยม 6/10  
4 43028 นางสาวศิริลักษณ์ สมสวย 6/10  
5 40100 นายศุภกฤต รุ่งเรือง 6/11  
6 40036 นายภัทรพล ชื่นชม 6/11  
7 39669 นายชวการ ขลิบสุวรรณ 6/11  
8 40026 นายธนากรณ์ ก่อแก้ว 6/12  
9 39872 นายธีรกร เรียงเงิน 6/5  
10 39987 นางสาวปิยรัตน์ แผ่นทอง 6/5  
11 39828 นายภัคพล ขันคำ 6/5  
12 39822 นางสาวปพัชญา บุญสุข 6/6  
13 39886 นางสาวภิญญดา มูลศาสตร์ 6/6  
14 39697 นายอนวัช โคตะสิน 6/6  
15 40476 นางสาวณิชนันทน์ ถือชาติ 6/9  
16 39850 นางสาวสุทิรา ทางดี 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน