ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม แนะแนวสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45595 ด.ช.สุวพิชญ์ พุดตาลน 1/2  
2 45561 ด.ญ.กมลฉัตร ถนอมสัตย์ 1/2  
3 45766 ด.ช.ธนชิต พึ่งตน 1/7  
4 45838 ด.ช.แทนคุณ ตรีเมฆ 1/9  
5 45854 ด.ช.ศริตวรรธน์ งอกงาม 1/9  
6 45862 ด.ช.สวัสดิ์ โกยสวัสดิ์ 1/9  
7 45859 ด.ช.สรศักดิ์ นิ่มปรางค์ 1/9  
8 45358 เด็กชายภูริณัฐ วงษ์อัยการ 2/13  
9 45399 เด็กชายวิรชา จันทร์เพ็ญ 2/14  
10 45382 เด็กชายติณฉัฏ เสาวรัจ 2/14  
11 45181 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชลธิศชโลทร 2/9  
12 43578 น.ส.กุสุมา ย่างหาร 4/10  
13 43605 น.ส.มุฑิตา ลืมไม่มิด 4/12  
14 43577 น.ส.กุสุมา ภูบาลชื่น 4/12  
15 43609 น.ส.วารุณี จันทร์กลิ่น 4/12  
16 45458 น.ส.กนกภรณ์ ช่อมะลิ 4/7  
17 43606 น.ส.มุตทิตา สมบัติ 4/8  
18 43603 น.ส.มนสิชา อินัง 4/9  
19 42801 นางสาวเจนจิรา ไชยสุริยงค์ 5/10  
20 42798 นางสาวกิตติมา ราชรัมย์ 5/13  
21 42836 นางสาวสายธาร อรรถสกุลรัตน์ 5/9  
22 42439 นางสาวกัลยณัฐ ดวงศรี 5/9  
23 42494 นางสาวกฤษฎีกา สีดา 5/9  
24 42774 นางสาวมะลิ ฮาเวิร์ธ 5/9  
25 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 6/12  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  14 คน