ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ทัศนศิลป์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43016 นางสาวกมลชนก ศรีชะฎา 6/10  
2 43024 นางสาววนัชพร มะลิงาม 6/10  
3 43025 นางสาวศรีสุดา นามเวช 6/10  
4 43023 นางสาวพัชรี นามนวล 6/10  
5 43033 นางสาวอภิญญา เจนจบ 6/10  
6 43013 นางสาวสิริกร กับทอง 6/10  
7 43034 นางสาววริศรา โพธิ์เงิน 6/11  
8 43037 นางสาวมนัสชา คิดกล้า 6/11  
9 40061 นางสาวจันทร์นภา ศรียะนัย 6/11  
10 43035 นางสาววิลาวรรณ เอ็นดู 6/11  
11 43086 นายธูป เป็นสุข 6/15  
12 40084 นายปิยราช สุขเกษม 6/15  
13 43241 นายสรัช ประกดสคนธ์ 6/15  
14 40183 นายภูเบศ ทองมวล 6/15  
15 39949 นางสาวสุชาวดี แซ่เฮีย 6/6  
16 40021 นายชินกฤต แซ่เตียว 6/6  
17 40013 นางสาวกิดากาน ทองมาก 6/6  
18 39670 นายชัยพร เรียงเงิน 6/6  
19 40088 นายภคนันท์ พอกพูนดี 6/6  
20 39766 นายเดชาพล บุญเสริม 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  12 คน