ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม แนะแนว ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางธิดารัตน์ พรมดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45333 เด็กชายกฤษณะ คำพานุ 2/13  
2 44506 เด็กชายณัฐพล แรงจบ 3/14  
3 44543 เด็กชายจุลจักร์ จอมเกาะ 3/14  
4 44555 เด็กชายปฐมพร คนดี 3/14  
5 44449 เด็กชายจรัส กิจนุกร 3/14  
6 44144 เด็กชายณัฐชนน ยอดเพ็ชร 3/5  
7 44149 เด็กชายธีระวัตร์ ศรีเอ 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  0 คน