ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม มัคคุเทศน์จิตอาสา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิริญญา ดุมกลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44723 น.ส.อัญรินทร์ บุญปก 4/14  
2 38847 ฤทธิเกียรติ กอปกิจงาม 6/10  
3 40164 นางสาวชลธิชา ยิ้มชื่น 6/14  
4 43065 นางสาวณัฐกมล พรงาม 6/14  
5 43071 นางสาวบุณยานุช เทียนทอง 6/14  
6 43079 นางสาวสิริรัตน์ พวงขจร 6/14  
7 43072 นางสาวประภัสรา พันตาสิงห์ 6/14  
8 43074 นายภพธนภัทร จิตสมาน 6/14  
9 43069 นางสาวนริศรา พรหมบุตร 6/14  
10 43081 นางสาวอมรรัตน์ คำด้วง 6/14  
11 43076 นางสาวศศิกานต์ สนโสก 6/14  
12 43067 นายธนพล ปะกะตัง 6/14  
13 39705 นายจิตติพัฒน์ ประดับ 6/6  
14 39761 นายเชาวรัตน์ สายใจบุญ 6/6  
15 39798 นายสุเมธ สิงจานุสงค์ 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  9 คน