ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ลูกเสือกองเกียรติยศ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายชัยพร สืบนุการณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45678 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เสาชัย 1/5  
2 45311 เด็กชายพลสรรค์ ฉัตรธนเกียรติ์ 2/12  
3 45314 เด็กชายภาสกร ใจพินิจ 2/12  
4 45310 เด็กชายพงศิริ เสาทอง 2/12  
5 45383 เด็กชายธนพล จุฑาจันทร์ 2/14  
6 45409 เด็กชายอิทธิพล ฉลาดเฉลียว 2/14  
7 45390 เด็กชายธารา มงคล 2/14  
8 44434 เด็กชายภูรภัทร เครือสุวรรณ 3/11  
9 44418 เด็กชายธนัท ประติภาปกรณ์ 3/11  
10 44411 เด็กชายณรงวัตษ์ สังข์พิทักษ์กุล 3/11  
11 44559 เด็กชายพงศ์วิชญ์ วรกิตสิทธิสาธร 3/14  
12 44546 เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสรรณ์งาม 3/14  
13 44538 เด็กชายกฤตนัย หงษ์สูง 3/14  
14 44577 เด็กชายศุภชัย สนั่นน้ำหนัก 3/14  
15 44511 เด็กชายธรรมณพ สุนทรเมธี 3/14  
16 44582 เด็กชายอภิชาติ ประจุทรัพย์ 3/14  
17 44549 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร สถิตสุข 3/14  
18 44574 เด็กชายวัชรพล เข็มเลิศ 3/14  
19 44569 เด็กชายภูมิไท สายบุตร 3/14  
20 44542 เด็กชายจารุภัทร แสงศรี 3/14  
21 44219 เด็กชายอนันต์ แสนคม 3/6  
22 44179 เด็กชายกรกช ศรีสุภาพ 3/6  
23 44202 เด็กชายปัญญพัตน์ กุลบุตร 3/6  
24 44188 เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรทอง 3/6  
25 44207 เด็กชายพีรกานต์ เสนาะเสียง 3/6  
26 44226 เด็กชายกิตติพงษ์ รักงาม 3/7  
27 43526 นายกันตพงษ์ พะนอนเขต 4/10  
28 43579 นายจักรภัทร ชินวงศากุล 4/11  
29 43573 นายกมล เสาชัย 4/8  
30 42633 นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์ 5/8  
31 41708 นางสาวพิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  1 คน