ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Beauty Art ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวไลลา อุดมทวีพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43138 นางสาวสุธิยา สุขอยู่ 5/3  
2 40559 นางสาวอธิการ ดีพร้อม 5/3  
3 43020 นายชยพล สมานมาก 6/10  
4 39944 นางสาววิชญาพร ไวยศรีแสง 6/11  
5 40003 นางสาวสุทธิษา เหมือนคิด 6/11  
6 40070 นางสาวณัฐธินันท์ เดชกุลรัมย์ 6/11  
7 39927 นางสาวประไพวรรณ ทองหล่อ 6/11  
8 40204 นางสาวอนุชสรา หงษ์แก้ว 6/11  
9 39970 นางสาวณัฏฐาพร หวังอยู่ 6/5  
10 39847 นางสาวสโรชา วาจำรัมย์ 6/5  
11 39773 นางสาวนันทฉัตร มันธุภา 6/6  
12 39961 นางสาวกัญญณัช สนธิ 6/6  
13 39859 นางสาวกัลยาณิน หงอกสิมมา 6/6  
14 40040 นางสาวลลิดา บรรลือทรัพย์ 6/6  
15 39952 นางสาวอฐิตยา สายศร 6/6  
16 39802 นางสาวอารยา บรรเทา 6/6  
17 39801 นางสาวอรอุสา แก่นแก้ว 6/6  
18 39757 นางสาวเขมิกา สถิตสุข 6/6  
19 43105 นางสาวธีริศรา ยิ่งเชิดสุข 6/8  
20 40099 นางสาวศิรินทร์นภา บูรณะ 6/8  
21 43000 นางสาวปนัดดา แรงจบ 6/8  
22 43001 นางสาวปาริชาติ หวังผล 6/8  
23 39710 นายเจษฎาภรณ์ ประทิพย์เนตร 6/8  
24 43004 นายวิฑูรย์ อ่อนเยีย 6/8  
25 39821 นายนันทภพ เกิดศรี 6/8  
26 43032 นายสุรศักดิ์ มาโพนทอง 6/8  
27 40079 นางสาวธนาภรณ์ บุญสม 6/9  
28 40075 นางสาวทินัดดา บุญเจียม 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  23 คน