ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อาสาจราจร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสงัด ศรีผ่องงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ป้อมยาม
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46062 ด.ช.สิทธิ์ธนัฐ ประคองชื่อ 1/14  
2 45373 เด็กชายกีรติ สิงห์ชัย 2/14  
3 45396 เด็กชายภูวกฤต ภัทรากรเรืองกุล 2/14  
4 45403 เด็กชายสุรกานต์ ประกอบเกื้อ 2/14  
5 45405 เด็กชายอัครวัฒน์ ชัยสอ 2/14  
6 44479 เด็กชายวรพงษ์ ลาภจิตร 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน