ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักบี้ฟุตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42020 นายศิรสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 4/10  
2 42010 นายพัทธนันท์ จรัสใส 4/10  
3 41858 นายภัทรพงษ์ นามสว่าง 4/10  
4 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 4/11  
5 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 4/12  
6 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 4/12  
7 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 4/12  
8 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 4/13  
9 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 4/15  
10 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 4/16  
11 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 4/16  
12 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 4/16  
13 39617 นายศักรินทร์ สายลุน 6/1  
14 40171 นายธนปกรณ์ พงศ์ทัศนะธาดา 6/15  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  0 คน