ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์สู่อาชีพ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางยุวธิดา ลอยประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39703 นายเกริกพล ปะทะรัมย์ 6/8  
2 39727 นายประภัทรพงศ์ เยรัมย์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  0 คน