ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคหะพยาบาล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประทีป ทองเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45381 เด็กชายณัฐภูมิ แพงงาม 2/14  
2 45012 เด็กหญิงอิสราภรณ์ แซ่ลิ้ม 2/4  
3 45169 เด็กหญิงสิริยากร ดำเนิน 2/7  
4 45154 เด็กหญิงพิชาพัชร์ ตอพล 2/7  
5 44005 เด็กหญิงสิริกานดา สืบเพ็ง 3/1  
6 43996 เด็กหญิงปรมิตา ทองเลิศ 3/1  
7 43983 เด็กหญิงณฌาณ์ บวรรัตนกุล 3/1  
8 44006 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วสุติน 3/1  
9 44523 เด็กหญิงพุทธิกาลัย ทองริด 3/13  
10 44512 เด็กหญิงธารารัตน์ ประดับสุข 3/13  
11 44521 เด็กชายพสธร วิภาหัสน์ 3/13  
12 44514 เด็กชายนิธิวัฒน์ มีศิริ 3/13  
13 44535 เด็กชายอัจฉริยะ แก้วนิมิตร 3/13  
14 44516 เด็กหญิงปวีณา สมานทอง 3/13  
15 44505 เด็กหญิงณหทัย แสงวิสิทธิ์ 3/13  
16 44519 เด็กหญิงพรรัมภา รวดเร็ว 3/13  
17 44027 เด็กชายธีระวัฒน์ สายเสมา 3/2  
18 44044 เด็กชายศักชัช เห็นสุข 3/2  
19 44022 เด็กชายฐิรพรรษ ปานทอง 3/2  
20 44345 เด็กหญิงมนตร์ณภัทร รัตนถาวร 3/9  
21 44356 เด็กหญิงไหมฟ้า โฉมงาม 3/9  
22 44339 เด็กหญิงผ่องอำไพ วะรามิตร 3/9  
23 44315 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดพุ่ม 3/9  
24 44316 เด็กหญิงจิรัชญา เงางาม 3/9  
25 44353 เด็กหญิงสุทธิดา สุภิษะ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  18 คน