ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม แนะแนวศึกษาต่อ ม.6 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางณิชชา กลมกลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41806 นายภูบดินทร์ แก้วรัตน์ 6/10  
2 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 6/11  
3 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 6/16  
4 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 6/16  
5 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 6/16  
6 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 6/16  
7 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 6/16  
8 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 6/16  
9 42235 นางสาวทักษพร ชุมนวล 6/16  
10 42138 นางสาวจารุกร คงตน 6/16  
11 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 6/16  
12 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 6/16  
13 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 6/16  
14 41692 นางสาวทรงสมร บุตรรัตน์ 6/3  
15 44624 นางสาวสุณิสา อุปถัมภ์ 6/6  
16 44614 นางสาวณัฐชา กลมเกลียว 6/6  
17 44615 นางสาวณัฐณิชา เสาวคำ 6/6  
18 44630 นายเนติรัฐ นนทะนำ 6/7  
19 44647 นางสาวอภิญญา ศิริไสย 6/8  
20 44641 นางสาวนริศรา พันธ์พงษ์ 6/8  
21 42118 นายวรวุฒิ หามฤทธิ์ 6/8  
22 41686 นายฐิติพงษ์ กฤตยาเวทย์ 6/8  
23 44637 นางสาวจรัสศรี รัตนาที่วัฒน์ 6/8  
24 44646 นางสาวศรัณยา สมานรักษ์ 6/8  
25 41967 นางสาวศศิกรินทร์ ปิ่นแก้ว 6/9  
26 44653 นางสาวรัชนีกรณ์ ปุดเหียง 6/9  
27 41854 นายพฤทธิ์ชา ใจบุญ 6/9  
28 41945 นางสาวธิติญาดา คิดกล้า 6/9  
29 41690 นายติณณภพ หาญประโคน 6/9  
30 41897 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  22 คน