ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ครอสซิปคลับ (Clossip Club) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40009 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แปร 6/4  
2 39776 นางสาวประภาภรณ์ จำเริญ 6/4  
3 39799 นายหิรัญวงศ์ ราษี 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  2 คน