ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จิตสาธารณะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43777 นายชลิต ผลพูน 4/11  
2 43779 นายณฐกร ยืนยิ่ง 4/12  
3 45502 นายไรวินท์ ร่วมพัฒนา 4/13  
4 44821 นางสาวศิลาชล กุตะนันท์ 5/10  
5 45413 นางสาวพลอยไพลิน คงสวัสดิ์ 5/10  
6 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 5/12  
7 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 5/12  
8 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 5/12  
9 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 5/13  
10 42871 นายพงศา ไทยสูง 5/13  
11 44838 นายนิรวิทธ์ สืบศรี 5/13  
12 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 5/13  
13 42643 นายภาคิน สุดใสดี 5/15  
14 44863 นายเลิศศักดิ์ อินทร์แป้น 5/16  
15 42672 นายภูริช สังข์สาลี 5/16  
16 42865 นายนิธิ เอี่ยมอุไร 5/16  
17 42590 นายอิษฎา บุญลอย 5/16  
18 42513 นายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 5/16  
19 42606 นายทินภัทร ดีโชค 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  2 คน