ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คลินิคชีวิทยา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายเชื่อม รัตนกาญจน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44725 น.ส.ณัฐธภา รถพูน 4/15  
2 44745 น.ส.เฉลิมขวัญ สุดใจ 4/15  
3 44734 น.ส.สุณัฐญา พ่อค้า 4/15  
4 40242 นางสาวพรประภา พ่อค้า 6/3  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  4 คน