ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงานวิทยาศาสตร์ (เคมี) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอรอุมา สำรวมจิตร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39592 นางสาวณัฐญา เพียรเวชสุนทร 6/1  
2 39594 นางสาวทิพานันท์ งามเลิศ 6/2  
3 39699 นางสาวอิชยา อุตระศรี 6/2  
4 39734 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ 6/2  
5 42946 นางสาวนิศากร ปรากฏดี 6/2  
6 42947 นางสาวปวีณ์พร เสริมศิริ 6/2  
7 40333 นายจีรยุทธ พรมเพชร 6/2  
8 39597 นางสาวธิษณาบดี แจ่มใส 6/2  
9 41410 นางสาวณัฐสุดา ไกรการ 6/2  
10 39695 นางสาวสิริกร อัครภูวดล 6/2  
11 39708 นางสาวจิราภรณ์ สร้างดี 6/2  
12 42948 นางสาวสาริสา สัมพันธ์ศิริกุล 6/2  
13 39638 นางสาวแพรวมาศ ลิ้มสวัสดิ์ 6/2  
14 39796 นายสุทศ บูรณ์เจริญ 6/2  
15 39800 นายอรรถวิชญ์ ชัยงาม 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  12 คน