ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การ์ตูน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิลาวรรณ ตังอิทธิพลากร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 624
จำนวนที่เปิดรับ : 27
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45953 ด.ญ.จันทการต์ แสนสุข 1/12  
2 45954 ด.ญ.จีรนันท์ คมคาย 1/12  
3 45571 ด.ช.ทินกฤต สุบิน 1/2  
4 45588 ด.ช.รัชพล สุขแสวง 1/2  
5 45696 ด.ญ.พิมพ์ลภัส จับไหวดี 1/5  
6 45706 ด.ญ.สุพัตรา เกษรนวล 1/5  
7 45671 ด.ช.คมน์ฑวัต แสนคม 1/5  
8 45733 ด.ช.พันธกานต์ หาญมานพ 1/6  
9 45818 ด.ช.วินทกร เจริญสวัสดิ์ 1/8  
10 45388 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แข็งกล้า 2/14  
11 44926 เด็กหญิงพิมลวรรณ วงค์นาค 2/2  
12 45035 เด็กชายภูตะวัน ตนกลาย 2/5  
13 45091 เด็กชายอัครวิชญ์ ลวดเงิน 2/5  
14 45038 เด็กชายรัญชน์ มงคลการ 2/5  
15 45043 เด็กชายศักดา ศัตรูพินาศ 2/5  
16 45060 เด็กชายณัฐนันท์ ทุ่มนอก 2/5  
17 45071 เด็กหญิงบุญยาพร สิทธิศรี 2/5  
18 45062 เด็กชายดรัณภพ สุวรรณภูมิ 2/6  
19 45088 เด็กชายอดิศักดิ์ ครบหมาย 2/6  
20 45191 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เมิดจันทึก 2/8  
21 45187 เด็กหญิงบุญพิทักษ์ บัวสาย 2/9  
22 44378 เด็กหญิงนภาพร ภูวพันธ์ 3/10  
23 44362 เด็กหญิงแกมกาญจน์ สมหวัง 3/10  
24 44402 เด็กหญิงอัจฉริยา มาลัย 3/10  
25 44196 เด็กชายนพรัตน์ ชมสุข 3/6  
26 44361 เด็กหญิงกัญญาพร หมั่นตลุง 3/9  
27 44370 เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วก้อง 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  14 คน