ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เหตุบ้านการเมือง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกอบกุล ชำนาญหมอ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43858 เด็กหญิงสิริกัลยา แจ่มประโคน 2/12  
2 43843 เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะขัมมา 2/12  
3 43466 เด็กชายศิขรินทร์ มะวิญธร 2/4  
4 43429 เด็กหญิงกนกวรรณ นพพันธ์ 2/4  
5 43449 เด็กหญิงปรารถนา ใจบุญ 2/4  
6 43462 เด็กหญิงรักษิตา แถบทอง 2/4  
7 43439 เด็กชายตะวัน จงรัก 2/4  
8 43562 เด็กชายศรณ์ศาสตร์ ก่อแก้ว 2/6  
9 43607 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชงโค 2/6  
10 43580 เด็กหญิงจันทรามาศ สงครามศรี 2/7  
11 43653 เด็กชายภราดร แก้วอำไพ 2/8  
12 43648 เด็กชายปัณณทัต วัตรงาม 2/8  
13 42292 เด็กชายพีรพัฒน์ ดำงาม 3/1  
14 42280 เด็กหญิงธัญชนก คงนาค 3/1  
15 42287 เด็กหญิงบุษราภรณ์ บุญราศรี 3/1  
16 42286 เด็กหญิงบุญธิชา เพียรดี 3/1  
17 42390 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 3/4  
18 42478 เด็กชายฤทธิชัย สุรัจ 3/5  
19 42643 เด็กชายภาคิน สุดใสดี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  10 คน