ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฝรั่งเศสครูศศิวิมล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคาร5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45357 เด็กชายภูมรินทร์ ภู่ทอง 2/13  
2 43604 น.ส.มุฑิตา เจริญศิริ 4/10  
3 43615 น.ส.สร้อยฟ้า บุญมาก 4/10  
4 43598 นายพชรพล สารพันธ์ 4/12  
5 45423 น.ส.เขมิสรา นพพิบูลย์ 4/2  
6 43600 นายพันธุ์เอก ชินโชติ 4/3  
7 43576 น.ส.กุลธิดา พรหมบุตร 4/9  
8 44844 นางสาวจันทิมา บุโพธิ์ 5/14  
9 44705 นางสาวธรัญญา พิศงาม 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  6 คน