ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาฝรั่งเศลน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41620 น.ส.ปิยะฉัตร พลสิงห์ 4/14  
2 44718 น.ส.สนชนก บุญสถิตตระกูล 4/14  
3 44705 น.ส.ธรัญญา พิศงาม 4/14  
4 44706 น.ส.นธกร แสนดี 4/14  
5 41625 น.ส.พัชฎาพร เหลือถนอม 4/2  
6 40951 นายสินตา สุมหิรัญ 5/15  
7 40953 นายสุทธินัย โจมรัมย์ 5/15  
8 40151 นางสาวศศิธร สกุลศิริไพบูลย์ 6/12  
9 40134 นางสาวมริศรา แผ้วพลสงค์ 6/12  
10 39928 นายปารเมศ วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์ 6/14  
11 43093 นางสาวชลธิชา กรอบเพ็ชร 6/16  
12 43097 นางสาวนิธยาภรณ์ กองศิริ 6/16  
13 43054 นางสาวนันทิชา เรืองธรรมนันทะ 6/16  
14 43098 นางสาวนิศารัตน์ มิฆเนตร 6/16  
15 39965 นางสาวจุฑามาศ ศรีมีทรัพย์ 6/16  
16 43099 นางสาวฟ้าใส ยิ่งหาญ 6/16  
17 40232 นางสาวนริศราธร ธนุนาจารย์ 6/16  
18 43094 นางสาวชานัณญา อาจเหี้ยม 6/16  
19 40225 นายณัฐวุฒิ วุฒิยา 6/16  
20 40240 นายปัญธกานต์ อินธรรม 6/16  
21 43009 นายณรงค์ศักดิ์ สาลี 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  15 คน