ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วงดนตรีสตริงและสมัยนิยม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี โยธวาทิต
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45529 ด.ญ.ชนิญญา วนมา 1/1  
2 45875 ด.ญ.ฐิตาพร วาปีเก 1/10  
3 45870 ด.ช.กฤติเดช จิวจิรกิตติ 1/10  
4 45898 ด.ญ.วัชราภรณ์ มีสานุ 1/10  
5 45908 ด.ช.อันน์ บูรณ์เจริญ 1/10  
6 45976 ด.ช.พอเพียง สุขจิตร 1/12  
7 45584 ด.ช.ภูริช แสวงสุข 1/2  
8 45716 ด.ญ.ณัฐธิดา ทองวิจิตร์ 1/6  
9 45757 ด.ช.ญานิก สุรสอน 1/7  
10 45783 ด.ช.ศิริพงษ์ เผ่าพันธ์ 1/7  
11 45755 ด.ช.ชญาธิป ถึกสกุล 1/7  
12 45771 ด.ช.ปฐวี ศรีแก้ว 1/7  
13 45798 ด.ญ.ชนัญชิดา นรักษ์มาก 1/8  
14 45790 ด.ญ.กฤติยา กระแสโสม 1/8  
15 45809 ด.ญ.บุษยมาส เรืองศรี 1/8  
16 45826 ด.ช.อธิวัฒน์ เลิศสกุล 1/8  
17 45300 เด็กหญิงฐิตินันท์ มณีโชติสกุล 2/11  
18 45319 เด็กชายศิรสิทธิ์ ฉัตรทอง 2/11  
19 45327 เด็กหญิงสุภารัตน์ พันนาศรี 2/12  
20 44970 เด็กชายรัตนธรรม์ บุญจิราพิพัฒน์ 2/3  
21 44039 เด็กชายภาคิน จันทนมัฎฐะ 3/2  
22 45451 น.ส.ตรีทิพยนิภา ประเมินชัย 4/6  
23 44674 นายฉัตรมงคล นาทันรีบ 6/12  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  10 คน