ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางประภา ธุรานุช
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42057 น.ส.พาขวัญ แสวงสุข 4/13  
2 42106 น.ส.ปิยนันท์ กองศิริ 4/13  
3 44689 นายชยุติ เอ็นดู 4/13  
4 42060 น.ส.มาริษา ดีสม 4/13  
5 41766 น.ส.วิสสุตา คงทวี 4/13  
6 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 4/14  
7 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 4/15  
8 42204 น.ส.นรมน ทาปื้อ 4/16  
9 42189 นายอดิเทพ โพลา 4/16  
10 42108 น.ส.ปีย์ชนิตย์ นาแซง 4/9  
11 43227 นายพงศ์ดนัย เจริญใหญ่ 5/11  
12 39717 นายณัฐวรา ห่อทอง 6/10  
13 40054 นางสาวสุพรรษา แสงกิจพิพัฒน์ 6/5  
14 39661 นางสาวกิ่งกาญจน์ กุลบุตร 6/5  
15 39684 นางสาววรินยา แถวทิม 6/5  
16 39956 นางสาวอาภัสรา สุระการ 6/5  
17 39991 นางสาวพัชรพรรณ ประภาสัย 6/5  
18 40048 นางสาวศศิลักษณ์ จำพานิชย์ 6/5  
19 39950 นางสาวสุภารัตน์ นิลแก้ว 6/6  
20 43113 นางสาวภัทรภร ปิลวาสน์ 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  14 คน