ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวิตรี ดีประดวง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคารนาฎศิลป์
จำนวนที่เปิดรับ : 60
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42893 นางสาวกนกวรรณ สุกิมานิล 5/13  
2 45962 ด.ญ.ณัฐธิดา บุญล้อม 1/12  
3 45419 เด็กหญิงกรนันท์ กุลกรเดชพสิษฐ์ 2/12  
4 45999 ด.ญ.ญาณิศา แซ่อุย 1/13  
5 46006 ด.ญ.ณีรนุช สมรูป 1/13  
6 46051 ด.ญ.พัชริดา อึงกล้า 1/14  
7 45741 ด.ญ.วนัสยา จันทะชาลี 1/6  
8 45737 ด.ญ.แพรนิสา คำพุ่ม 1/6  
9 45811 ด.ญ.ประกายแก้ว หมายกล้า 1/8  
10 45402 เด็กหญิงสิริกาญจน์ ดิฐภักดีวงศ์ 2/14  
11 45376 เด็กหญิงเจนจิรา จันทะเขต 2/14  
12 45391 เด็กชายธีรภัทร เต้งชู 2/14  
13 45131 เด็กหญิงอารยา สังข์โกมล 2/7  
14 45101 เด็กชายฉัตรกัมพล หอมนวล 2/7  
15 44203 เด็กหญิงพชรพรรณ จำรักษา 3/5  
16 44217 เด็กชายสาคเรศ ทวีเหลือ 3/6  
17 44262 เด็กชายวิทวัส กระจ่างจิตร 3/7  
18 44293 เด็กชายวัชระพงษ์ จำปาจวบ 3/8  
19 44306 เด็กชายอดุลย์ บุญเศษ 3/8  
20 44304 เด็กชายสุเมธ เกสรนวล 3/9  
21 44351 เด็กชายศุภฤกษ์ รูปผาย 3/9  
22 43905 นายศุภชัย เตชากรศุภวุฒิ 4/12  
23 43900 นายรพีพงศ์ ศรีสม 4/12  
24 44746 น.ส.ชามาพัชร เงียมงาม 4/14  
25 43815 น.ส.กานต์ปรีญา หาดทอง 4/8  
26 43857 นายศักดิ์กมล มากมูล 4/15  
27 45516 น.ส.พิชญพร นพพิบูลย์ 4/15  
28 45521 น.ส.อัญชุรีพร แก้วธารทอง 4/15  
29 45517 น.ส.สุดารัตน์ จันทำ 4/15  
30 45511 น.ส.จิณห์นิภา พินยนต์ 4/15  
31 43652 นายพิชิตชัย ภิญโญภาพ 4/15  
32 43408 น.ส.นภษร สุวรรณกูล 4/15  
33 43899 น.ส.มุฑิตา แซ่อุย 4/16  
34 43902 น.ส.วชิราวรรณ วิเศษยา 4/16  
35 43572 น.ส.อัญมณี ดวงศรี 4/5  
36 43459 น.ส.มัณฑนา เจริญศิริ 4/5  
37 43551 น.ส.พรพิมล อุดมทวี 4/7  
38 45460 น.ส.ชุติมา ใบบัว 4/7  
39 42894 นางสาวกมลลักษณ์ ชิ้นทอง 5/13  
40 42900 นางสาวจุฑามาศ ช่องงาม 5/16  
41 44866 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร 5/16  
42 42899 นางสาวจุฑามาศ ทิพยเนตร 5/16  
43 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 5/16  
44 42652 นางสาวดวงใจ ชาวนา 5/5  
45 42596 นายชิตพล ผู้สมเก่า 5/8  
46 42155 นางสาวน้ำฝน ศิริรจน์ 6/12  
47 42172 นางสาวสายธาร จิตเย็น 6/15  
48 42164 นางสาววัฒธิดา จันทร์ปรุง 6/16  
49 41716 นายวิจารณ์ แสนศิริ 6/5  
50 41848 นายธีระศักดิ์ ใจองอาจ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  34 คน