ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Spelling bee ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนารีรัตน์ รับงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 4/14  
2 39851 นายสุริยศักดิ์ ฉายสุริยา 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  0 คน