ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงชญา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคารนาฎศิลป์
จำนวนที่เปิดรับ : 100
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45532 ด.ญ.ณัฐชยา เกลียวทอง 1/1  
2 45556 ด.ญ.สรัลพร แก้วปลั่ง 1/1  
3 45535 ด.ญ.ธนิสรา สาทลาลัย 1/1  
4 45897 ด.ญ.วนิชยา มาลัยหอม 1/10  
5 45934 ด.ช.พิเชษฐ์ เจนขนบ 1/11  
6 45937 ด.ช.มีชัย หางสลัด 1/11  
7 45957 ด.ช.ชิษณุชา เหล่าแค 1/12  
8 45989 ด.ช.กฤติน หมายกล้า 1/13  
9 46014 ด.ช.ปัญญาวิทย์ แสวงชอบ 1/13  
10 45991 ด.ช.ก้องภพ ละวะใจ 1/13  
11 45994 ด.ญ.จุฑาธิบดิ์ ยอดชลูด 1/13  
12 46024 ด.ช.วัชรพงษ์ วันดี 1/13  
13 46017 ด.ช.พีรณัช สกุลวรวิทย์ 1/13  
14 45993 ด.ช.คชรัตน์ ยอดแก้ว 1/13  
15 46011 ด.ช.ธัญเทพ บุญสาลี 1/13  
16 46005 ด.ช.ณัฐวุฒิ โชติยา 1/13  
17 45617 ด.ญ.ฟาริดา สิงจานุสงค์ 1/3  
18 45658 ด.ช.พร้อมพงศ์ ดีพร้อม 1/4  
19 45634 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ยวงแก้ว 1/4  
20 45684 ด.ญ.ธัญชนก พรมวัฒน์ 1/5  
21 45688 ด.ช.นวชล แสงงาม 1/5  
22 45672 ด.ช.จักรภูมิ ช้างสี 1/5  
23 45697 ด.ช.ภูมิพัฒน์ นลินทัศไนย 1/5  
24 45709 ด.ญ.กมลรัตน์ ปันหอม 1/6  
25 45086 เด็กหญิงสุนิล คงบุญ 2/6  
26 44813 เด็กหญิงศศินัดดา ชุมศรี 3/12  
27 44187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผลสมหวัง 3/6  
28 44186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกลียวทอง 3/6  
29 43403 นายธนพัทธ์ เจริญวิวัฒนานนท์ 4/8  
30 42548 นางสาวจิราวดี เหมือนวาจา 5/10  
31 42425 นางสาวศศิประภา เหมือนวาจา 5/5  
32 42740 นางสาวหัทยา เหมือนลือ 5/9  
33 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 6/14  
34 44717 นางสาววิไลพร วงศ์เครือศร 6/14  
35 44724 นางสาวกฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 6/15  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  19 คน