ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ติวเข้มภาษาจีน (รับเฉพาะคนที่มีพื้นฐาน) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 3
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 4/15  
2 43088 นางสาวภัททิยา รัตนปัญญานุกล 6/15  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน