ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โยธวาทิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอัษฎา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี โยธวาทิต
จำนวนที่เปิดรับ : 100
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45918 ด.ช.ชัยวัฒน์ พุทธน 1/11  
2 45945 ด.ช.สิทธินนท์ เหมือนคนึง 1/11  
3 45942 ด.ช.วุฒิภัทร ยืนยง 1/11  
4 45967 ด.ช.ถิรวัฒน์ สมบูรณ์ 1/12  
5 45980 ด.ช.ภาคิน อัมพะวะสิริ 1/12  
6 46022 ด.ช.ฤทธิพร ดียิ่ง 1/13  
7 46003 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ทางดี 1/13  
8 46019 ด.ช.โพธิพงศ์ โพธิ์สีจันทร์ 1/13  
9 46008 ด.ช.ธนพร วรรณตรง 1/13  
10 46032 ด.ญ.กัลยรัตน์ พรหมบุตร 1/14  
11 46031 ด.ญ.กัญญาภัทร หมายกล้า 1/14  
12 46064 ด.ญ.สุชาดา จิตใจกล้า 1/14  
13 46030 ด.ญ.กัญญาภัค ยิ่งคง 1/14  
14 46057 ด.ญ.วาเศรษฐี จะแรบรัมย์ 1/14  
15 45759 ด.ช.ณธกร หมิ่งแก้ว 1/7  
16 45779 ด.ช.วรธน ทองร่อน 1/7  
17 45750 ด.ช.กฤตเมธ อินทยุง 1/7  
18 45837 ด.ช.ณัฏฐพล ศรีตัมภวา 1/9  
19 45324 เด็กชายสิรภพ อัมพะวะสิริ 2/13  
20 45398 เด็กชายรัฐชัย หงษ์ทอง 2/14  
21 45392 เด็กชายธีรศักดิ์ ดำรงสกุลสุข 2/14  
22 45374 เด็กชายไกรฤกษ์ ทิพย์โกสุม 2/14  
23 44305 เด็กชายเสกมงคล โจมรัมย์ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 07 มิถุนายน 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  5 คน