ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คนวาดเขียน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ศ101 อาคารศิลปะ
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45483 นายธนภูมิ ครบส่วน 4/11  
2 43918 น.ส.ดนยา ยอดอินทร์ 4/12  
3 43684 น.ส.ณัฐกานต์ สุดดี 4/14  
4 43840 นายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์ 4/14  
5 43547 น.ส.ปนัดดา บัวสาย 4/14  
6 43546 น.ส.นิโลบล ประพฤตินอก 4/14  
7 43540 นายธนภัทร สินโสด 4/14  
8 45503 น.ส.กุลนันท์ เงิดกระโทก 4/14  
9 43876 นายฐิตินันท์ ชมดี 4/15  
10 45519 น.ส.หทัยชนก แกล้วกล้า 4/15  
11 43646 น.ส.ปรียาพร สุกใส 4/16  
12 43833 น.ส.ธันยพร ศรีพรหม 4/16  
13 43530 น.ส.จุฑามาศ หมายเจริญ 4/16  
14 45523 น.ส.พีรยา แผ่นจันทร์ 4/16  
15 43571 น.ส.อมราวดี โลกประโคน 4/5  
16 43529 น.ส.จารุชา สมยาธร 4/8  
17 43623 น.ส.กัญญาณัฐ พรหมบุตร 4/9  
18 44814 นายชัยกร อุดหนุน 5/10  
19 44819 นางสาวปริยาภัทร สว่างวงษ์ 5/10  
20 42842 นางสาวอารียา ทองทา 5/12  
21 42806 นายฐิติพงษ์ แก้วดวงใหญ่ 5/15  
22 41923 นายโสภณ คงสุข 6/11  
23 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 6/11  
24 41881 นางสาวกันยาภัทร รัชตภูษิต 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  16 คน