ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หมากรุกไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเวศ ธรรมมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44649 นายทรัพย์มงคล กันทะเนตร 4/9  
2 40527 นางสาวแกมแพร คีรีโชติ 5/1  
3 43212 นายทศพร สืบเพ็ง 5/10  
4 40916 นายเฉลิมยศ ชัยธนสกุล 5/11  
5 40997 นายรัชชานนท์ กระแสโท 5/11  
6 41083 นางสาวบุญญิสา คงวัน 5/11  
7 41039 นายพิริยะ นพพันธ์ 5/11  
8 40770 นายชายชาญ หม้อทอง 5/11  
9 40799 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข 5/4  
10 40821 นายธนกร สุภิมารส 5/4  
11 40006 นายอัฐพล งามแฉล้ม 6/11  
12 39912 นายชัจชลิต ช่อเพชร 6/12  
13 40162 นายเกณฑ์พล จินันทุยา 6/13  
14 43058 นายรติพล สีสด 6/13  
15 40114 นายกิตติกานต์ หวังสม 6/14  
16 39830 นายภูมินทร์ ดงภูยาว 6/4  
17 39671 นายเตชินท์ โอษฐงาม 6/4  
18 39685 นายวริศ วรทัต 6/4  
19 42974 นางสาวสุดารัตน์ อำพะสนธิ์ 6/7  
20 42990 นางสาววรัญญา เกษแก้ว 6/7  
21 42970 นางสาวชยุดา สาธร 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  5 คน