ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ศิลปะครูประเสริฐสิทธิ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคารศิลปะ
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45543 ด.ช.ปาลวัฒน์ โสวภาค 1/1  
2 45914 ด.ญ.ขนิษฐา ชาติไทย 1/11  
3 45931 ด.ช.ปรมินทร์ ปทุมชาติ 1/11  
4 45923 ด.ช.ธนโชติ เหลี่ยมดี 1/11  
5 46050 ด.ช.พรภวิษย์ สมหมาย 1/14  
6 45644 ด.ญ.ณัฏฐณิชา นันตีสู้ 1/4  
7 45693 ด.ญ.พลอยไพลิน มานุจำ 1/5  
8 45735 ด.ญ.พิมพ์นภัส เจียมตระกูล 1/6  
9 45721 ด.ญ.ธนพร คัชมา 1/6  
10 45726 ด.ญ.นฤมน แก้วกระมล 1/6  
11 45344 เด็กหญิงทักษอร เตียงงา 2/12  
12 45365 เด็กหญิงวริศรา เยาวลักษณ์ 2/12  
13 45338 เด็กหญิงชฎาเพชร ชาญประโคน 2/13  
14 45147 เด็กหญิงธัญชนก ชุมชัยเวทย์ 2/7  
15 44531 เด็กชายศุภกร ควรหาญ 3/13  
16 44258 เด็กหญิงรริศรา คฤหสาร 3/6  
17 43553 น.ส.มุกดา โฉมสอาด 4/8  
18 44823 นางสาวจุฑามาศ มาลัย 5/11  
19 44828 นางสาววรรณษา ลัทธิคุณ 5/11  
20 44827 นางสาววณิชศรา กูลรัตน์ 5/11  
21 44826 นางสาวลานนา เนียมฝอย 5/11  
22 42790 นางสาวอรินชยา มุมทอง 5/11  
23 42558 นางสาวธดาพร สาแก้ว 5/11  
24 41745 นายธีรภพ ตั้งมั่น 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  18 คน