ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English for fun ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอัษฎาพร ราชนู
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43047 นางสาวรัชนี ประสมกล้า 6/12  
2 40337 นางสาวธิติญาภา คิดกล้า 6/12  
3 43043 นางสาวเจนจิรา เนื้อแก้ว 6/12  
4 43041 นางสาวกุลณัฐ จงใจงาม 6/12  
5 43044 นางสาวพิชญาลักษณ์ ชะโกฎ 6/12  
6 40093 นายรัชนัย โกการัตน์ 6/15  
7 43125 นางสาวกาญจนา บัวจันทร์ 6/15  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  6 คน