ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีคลาสสิกวงออเคสตร้า ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคาร 6
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45977 ด.ญ.พิณช์พฤกษา พิมพ์เพราะ 1/12  
2 45582 ด.ช.ภวินท์ เจริญศิริ 1/2  
3 45676 ด.ช.ณชนก ดมหอม 1/5  
4 45689 ด.ช.นวรัตน์ บุญมี 1/5  
5 44895 เด็กชายพิชชานันท์ ทองนำ 2/1  
6 44882 เด็กชายธนธรณ์ จันทร์กลาง 2/1  
7 44878 เด็กชายณัฐนันท์ โสแก้ว 2/1  
8 44909 เด็กหญิงณัฐณิชา สุรินทราบูรณ์ 2/2  
9 44921 เด็กหญิงประภัสสร จันทร์สุพัฒน์ 2/2  
10 44950 เด็กชายณัฐพล ประเสริฐศรี 2/3  
11 44955 เด็กชายธนโชติ บุญแสน 2/3  
12 44954 เด็กชายทองเรืองรุ่ง เพ่งเล็งดี 2/3  
13 44943 เด็กชายจักรพรรดิ์ ศรีทองสุข 2/3  
14 45016 เด็กชายจตมงคล สมชอบ 2/5  
15 45024 เด็กชายณัฐภูมิ หาญณรงค์ 2/5  
16 45026 เด็กชายธนภัทร มณีโชติสกุล 2/5  
17 45111 เด็กชายธนนท์ สงวนศิริ 2/7  
18 45138 เด็กหญิงจารุกัญญ์ นิ้วทอง 2/8  
19 45185 เด็กชายนฤตย์พล ท้าวฬา 2/9  
20 45202 เด็กหญิงวริศรา บูรณ์บุรี 2/9  
21 45416 เด็กชายปองเดช สิงห์มณี 3/11  
22 44231 เด็กหญิงชัยมลล์ หล้ามะโรง 3/7  
23 44296 เด็กชายวิราชัน โลกนิยม 3/8  
24 44298 เด็กชายวิษณุพงษ์ บุญมาคาร 3/8  
25 44309 เด็กชายอัคคพล อารยะกิตติพงศ์ 3/8  
26 44276 เด็กชายณทศธน แสงอรุณ 3/9  
27 44311 เด็กชายอานนท์ บุญกลาง 3/9  
28 44297 เด็กชายวิศววิท ทรงชาติ 3/9  
29 43894 น.ส.พัชรา ใสสอาด 4/12  
30 45515 น.ส.พรรณพักตร์ษา ศรีเอ 4/15  
31 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 5/11  
32 42866 นางสาวนิรมล ใจมั่น 5/12  
33 41737 นางสาวณัชศิยากรณ์ ผนึกดี 6/7  
34 41807 นายภูเบศร์ สุกิมานิล 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  10 คน