ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสังเวียน ประคองชื่อ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40495 นางสาวธันยพร พิศเพ็ง 5/1  
2 39789 นายวุฒิชัย หมายสำราญ 6/5  
3 39930 นายพงษ์เพชร ชาวพงษ์ 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  1 คน