ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ตะกร้อ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพีระพนธ์ ทองศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : โดมพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45872 ด.ญ.กุลธิดา สันทาลุนัย 1/10  
2 45922 ด.ช.ณัฐพล หมวดชัยภูมิ 1/11  
3 45767 ด.ญ.นภัสสร คำทอง 1/7  
4 45853 ด.ช.เวชพิสิฐ แก้ววิจารย์ 1/9  
5 45232 เด็กชายพันชาติ เรียบร้อย 2/10  
6 45294 เด็กชายกฤษฎา เชาว์ชอบ 2/12  
7 45325 เด็กหญิงสุพพัตรา ชมภูพื้น 2/12  
8 45299 เด็กชายฎีกากร ฉุนแสนดี 2/12  
9 45302 เด็กหญิงณัฏฐิกา จึงวิจิตรไพศาล 2/12  
10 45298 เด็กชายชินภัทร พรหนองแสน 2/12  
11 45305 เด็กชายธนภัทร อุไร 2/12  
12 45328 เด็กชายหฤษฎ์ สาแก้ว 2/12  
13 45332 เด็กชายอภิรักษ์ สมบูรณ์ 2/12  
14 45293 เด็กชายกฤตภาส สมานสวน 2/12  
15 45320 เด็กหญิงศิริขวัญ สมหวัง 2/12  
16 45323 เด็กหญิงสร้อยสุดา ผลวัฒน์ 2/12  
17 45295 เด็กชายก่อธรรม พรหมวงศ์ 2/12  
18 45349 เด็กชายธีรภัทร ธนภัทรดิลก 2/13  
19 45336 เด็กชายจิรพัส บุญสูง 2/13  
20 45135 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประสานบุญ 2/7  
21 45161 เด็กชายวรโชติ การัมย์ 2/7  
22 45146 เด็กชายธนกฤต อภิชาตวาณิช 2/8  
23 45155 เด็กชายพิพัฒน์ หอมนวล 2/8  
24 45134 เด็กชายกฤษฎา แย้มปู่ 2/8  
25 45140 เด็กชายชัยวัฒน์ สอนสะอาด 2/9  
26 44446 เด็กชายอนุภัทร จารัตน์ 3/11  
27 44414 เด็กชายณัฐภัทร ใหม่กุณะ 3/11  
28 44496 เด็กชายกิตติธัช เปรียบยิ่ง 3/13  
29 44473 เด็กชายภรากร สืบสิงห์ 3/13  
30 44460 เด็กชายนพนัส ถุนาพรรณ์ 3/13  
31 44537 เด็กชายอิศรา สมศรี 3/13  
32 43776 นายชยานันต์ หมายดี 4/13  
33 43786 นายธนากร สมบัติ 4/16  
34 42710 นายณัฐธนัญ มีฤทัย 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  7 คน