ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ค่ายอาสา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวันเฉลิม อุดมทวี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41713 น.ส.เมทินี งามแฉล้ม 4/11  
2 44670 น.ส.มนทิรา วันทา 4/11  
3 44672 น.ส.สิริลักษณ์ ด้วงทอง 4/11  
4 44671 น.ส.โยษิตา ดีสาห่าง 4/11  
5 44665 น.ส.ณภัสวรรณ สันทาลุนัย 4/11  
6 41877 น.ส.อาริสา สุระการ 4/11  
7 44664 น.ส.กนกพิชญ์ สุขสุม 4/11  
8 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 4/11  
9 44735 น.ส.เอยาวดี จุลเสริม 4/15  
10 42111 น.ส.ฟองบุญ ครบอยู่ 4/15  
11 44724 น.ส.กฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 4/15  
12 44732 น.ส.ศศิกาญ ประยงค์หอม 4/15  
13 41681 น.ส.ชนิตา จงพินิจ 4/2  
14 41685 น.ส.ญาณิศา รุ่งเรือง 4/4  
15 41752 น.ส.ปัญญาพร โสปันหริ 4/4  
16 41706 น.ส.พัชรลดา รุจิยาปนนท์ 4/5  
17 44599 น.ส.ณิษา คีรีกุลสิทธิ์ 4/5  
18 44606 น.ส.ปรางทิพย์ ชูเชิด 4/5  
19 44646 น.ส.ศรัณยา สมานรักษ์ 4/8  
20 40629 นายนภัทร นิราศภัย 5/5  
21 40250 นางสาววรัชยา พิมพ์ศร 6/13  
22 43958 นางสาววริษฐา หลายประเสริฐ 6/15  
23 43100 นางสาวสุวรรณี สืบสำราญ 6/16  
24 40157 นายอภิชาติ ครบอุดม 6/16  
25 39964 นางสาวจิรวรรณ สุขสมาน 6/16  
26 40259 นางสาวสินิลักษณ์ คงใจดี 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  23 คน