ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อย.น้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนิตยา พยัคฆะ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44346 เด็กชายยุทธนาวี หอมขำ 3/10  
2 44384 เด็กชายพงศ์พณิช สินค้า 3/10  
3 44383 เด็กชายปัณณธร ศรีประสงค์ 3/10  
4 44392 เด็กชายเมธา ทองเชิด 3/10  
5 44438 เด็กชายรัชตะ สุขวาสนะ 3/11  
6 44422 เด็กชายนัทดนัย เรืองรุ่งกิจสกุล 3/11  
7 44372 เด็กชายเดชนิน นาคสุข 3/11  
8 44454 เด็กชายณัฐวุฒิ ลัดดางาม 3/12  
9 44405 เด็กชายจรรยวัฒน์ หวังสุดดี 3/12  
10 44522 เด็กชายพีระวัฒน์ เรืองโรจน์ 3/13  
11 44054 เด็กหญิงกุลญาดา เหิมหัก 3/3  
12 44086 เด็กหญิงสโรชา ตั้งจิต 3/3  
13 44079 เด็กหญิงภัทรภร สายรัตน์ 3/3  
14 44085 เด็กหญิงศศิกานต์ สินสวัสดิ์ 3/3  
15 44060 เด็กหญิงณัฐพร พรพิพัฒน์ 3/3  
16 44068 เด็กชายธนดล อาสนาทิพย์ 3/3  
17 44180 เด็กชายคณาสิน กระจายศรี 3/7  
18 44221 เด็กชายอภิโชติ ติราวรัมย์ 3/7  
19 44333 เด็กชายนิติศาสตร์ วานิชย์ 3/9  
20 44332 เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญปรีชา 3/9  
21 44326 เด็กชายธันญวิทญ์ ก้อนทอง 3/9  
22 44312 เด็กชายอิทธิพล ทวีสุข 3/9  
23 44354 เด็กชายสุธินันท์ สมบูรณ์ 3/9  
24 44300 เด็กชายศตนันท์ ประชุมฉลาด 3/9  
25 44349 เด็กชายวิชชบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ 3/9  
26 44341 เด็กชายภวัต เหรียญรักวงศ์ 3/9  
27 44328 เด็กชายธีรศักดิ์ ทุมทอง 3/9  
28 44337 เด็กชายปนนท์ รุจิยาปนนท์ 3/9  
29 44340 เด็กชายพัชร งามจบ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  5 คน