ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปรเมศ กุลรัตน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40004 นางสาวอนิษา แก้วพินึก 6/4  
2 39899 นางสาวสิริยากร ศิริสำราญ 6/4  
3 41393 นางสาวนลิตา ปัญญาเหลือ 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  3 คน