ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Crossword ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปธาน จรจรัญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43974 ด.ช.กีรติ ธรรมษา 1/1  
2 44375 ด.ช.ธนิตพงศ์ ตรองอุดมสกุล 1/10  
3 44048 ด.ช.สิปปกร ตปนียะ 1/2  
4 44032 ด.ช.ปฏิภาณ พลอินทร์ 1/2  
5 44037 ด.ญ.พรชนก ก่อแก้ว 1/2  
6 44017 ด.ญ.จิตรลดา ศรีสูงเนิน 1/2  
7 44059 ด.ช.ณภัทร ประทุมวรรณ 1/3  
8 44115 ด.ช.นิธิศ จินดาศรี 1/4  
9 44116 ด.ช.ปุญญพัฒน์ สุขสบาย 1/4  
10 44128 ด.ช.วรินทร เกียรติเจริญศิริ 1/4  
11 44282 ด.ช.ธนพัฒน์ บุญล้อม 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  2 คน