ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English For Fun ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอัษฎาพร ราชนู
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44589 นายชนะภูมิ หนองแบก 6/3  
2 44588 นางสาวชญาดา ผมงาม 6/3  
3 41872 นางสาวสิตานัน บุญแก้ว 6/3  
4 41725 นายอิทธิ จันทร์สีดา 6/3  
5 44599 นางสาวณิษา คีรีกุลสิทธิ์ 6/5  
6 41714 นางสาวรัฎฎา คงทน 6/5  
7 44609 นางสาวศุภกานต์ บุญรอด 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  5 คน