ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หมากล้อม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : หน้าพัสดุห้องอาคาร 1
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45542 ด.ช.ปัณณธร แสงทอง 1/1  
2 45534 ด.ญ.ณิชาภัทร สุตลาวดี 1/1  
3 45560 ด.ญ.เอกรดา ธรรมวิหารคุณ 1/1  
4 45538 ด.ช.น่านน้ำ จินดาศรี 1/1  
5 45917 ด.ช.ชัยชาติ เรียบร้อย 1/11  
6 45929 ด.ช.บุญยวิชญ์ กิ่งจันทร์ 1/11  
7 45943 ด.ช.ศุภกร ดีเสมอ 1/11  
8 46036 ด.ช.จารุกิตติ์ ใจงาม 1/14  
9 46034 ด.ช.คุ้มบุญ คูวรวรรณวงศ์ 1/14  
10 45619 ด.ช.ภาณุพล เรืองผลวิวัฒน์ 1/3  
11 45334 เด็กชายกิตติกานต์ ตินตะชาติ 2/13  
12 45348 เด็กชายธัญวิชญ์ แอบศรีหาด 2/13  
13 45343 เด็กชายเตชินท์ ปุริทาสัง 2/13  
14 45109 เด็กชายทองธาร ภิรมย์ 2/8  
15 44002 เด็กชายศักดิ์ไชย ธนภาสวัฒน์ 3/1  
16 43982 เด็กชายชินาตะ กาญจนรุจวิวัฒน์ 3/1  
17 43978 เด็กชายเจษฎา เหลือดี 3/1  
18 43596 นายปิ่นกฤช สืบสังข์ 4/12  
19 43953 นายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 4/12  
20 43784 นายธนธรณ์ พรหมทอง 4/12  
21 43864 นายขจรนาม บุญราศรี 4/16  
22 43410 นายปรเมษฐ์ ภูติธนารักษ์ 4/3  
23 42576 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 5/6  
24 41709 นายพีรพล จิโรจยนตรกิจ 6/14  
25 42092 นายณรงค์พร ทองหล่อ 6/15  
26 42034 นางสาวกัลยกร จรูญไธสง 6/15  
27 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 6/16  
28 41667 นายรัชชานนท์ เครื่องวิชา 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  3 คน