ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทย์ (ชีวิทยา) 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพิรุณ ไพสนิท
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41688 น.ส.ณิชกานต์ พิศเพ็ง 4/2  
2 38656 นางสาวภัทรวรินทร์ วิทยา 6/1  
3 39674 นายบวรนันท์ สงวนชม 6/1  
4 39658 นายอุฤทธิ์ อำไพ 6/1  
5 39675 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมภูงา 6/1  
6 39649 นางสาวศิรประภา ดำเขียว 6/1  
7 39634 นางสาวบุณยนุช เจริญอิทธิกุล 6/1  
8 39581 นายกณิศ ตันติวงศ์โกสีย์ 6/1  
9 39618 นายสันติวัฒน์ มุ่งเจริญพร 6/1  
10 42944 นางสาวภัทรพร แข่งเพ็ญแข 6/1  
11 39655 นายอัคคเดช ออเจริญรุ่งเรือง 6/1  
12 43110 นางสาวพิริยา แก้วหล่อ 6/1  
13 39679 นายเมธาสิทธิ์ ศรีธนานุวัฒน์ 6/1  
14 39629 นางสาวธัญวรัตม์ สุรศร 6/2  
15 39657 นางสาวอิสราภรณ์ ฉายแก้ว 6/2  
16 39779 นายพลอธิป บุญมา 6/2  
17 39598 นายนครินทร์ อรุณยะเดช 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  9 คน