ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักบี้ฟุตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนิรันดร โลกาสา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : โดมพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45869 ด.ช.กฤตยชญ์ เอี่ยมศรี 1/10  
2 46044 ด.ช.เดชาพันธ์ สีห์สมยาบุตร 1/14  
3 46066 ด.ช.สุรพัส เรืองสุข 1/14  
4 46052 ด.ช.พิทักษ์ เนื้อแก้ว 1/14  
5 45656 ด.ช.ปุณณวิช ทรงแก้ว 1/4  
6 45744 ด.ช.วิชา ซื่อสัตย์ 1/6  
7 45714 ด.ช.เฉลิมราช เจริญรัตน์ 1/6  
8 45748 ด.ช.อชิระ ศิลาภากุล 1/6  
9 45717 ด.ช.ณัฐพงศ์ โสภา 1/6  
10 45810 ด.ช.ปฏิภาณ สายแก้ว 1/8  
11 45835 ด.ช.ชินพัฒน์ ประสานงาม 1/9  
12 45253 เด็กชายกรณ์ดนัย เสริมศิริ 2/11  
13 45347 เด็กชายธัชพล ศิริวัฒนวานิช 2/13  
14 45339 เด็กชายชนวีร์ แสงสว่าง 2/13  
15 45351 เด็กชายบูรพา มะลิหอม 2/13  
16 44999 เด็กชายภูวิศ อนันต์ศิริวัฒน์ 2/4  
17 44369 เด็กชายชยานันต์ คุ้มจอหอ 3/10  
18 44321 เด็กชายธนกฤต นัดกล้า 3/10  
19 44360 เด็กชายกวิน แซ่เตียว 3/10  
20 44330 เด็กชายนฤสรณ์ แพงจันทร์ 3/10  
21 44301 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ ภาสดา 3/9  
22 43637 นายณัฐพงศ์ ขาวงาม 4/11  
23 43952 นายอนุภัทร สมรูป 4/16  
24 45524 นายวิศรุต ศาลางาม 4/16  
25 45446 นายจิรวัฒน์ จันทร์หอม 4/6  
26 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 5/12  
27 44859 นายภาณุวัฒน์ ทะเลดอน 5/15  
28 44862 นายจิรวัฒน์ คำไทย 5/16  
29 42755 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ 5/16  
30 44861 นายกิจติมณศักดิ์ จงสูงเนิน 5/16  
31 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  0 คน