ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม บาสเกตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
จำนวนที่เปิดรับ : 42
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45886 ด.ญ.ปิยนุช วงศ์มา 1/10  
2 45889 ด.ช.พีรภัทร์ เจริญรัมย์ 1/10  
3 45895 ด.ช.รพีพงศ์ สุไต้ทอน 1/10  
4 45938 ด.ญ.เรือนแก้ว สายกลิ่น 1/11  
5 45920 ด.ญ.ณฐมาวดี ประเดิมดี 1/11  
6 45915 ด.ช.จุฑาเกียรติ นับวันดี 1/11  
7 46001 ด.ช.ณภัทร ม่วงฉะ 1/13  
8 46045 ด.ช.ทิวากร ทวีเหลือ 1/14  
9 46035 ด.ช.จักรินทร์ กุสูงเนิน 1/14  
10 46033 ด.ช.กิตติศักดิ์ สุเมธทรัพย์ 1/14  
11 46061 ด.ช.สัพพัญญู ใสสอาด 1/14  
12 45190 เด็กชายประกาศิต สายยศ 2/3  
13 45694 ด.ช.พลายนครินทร์ นลินทัศไนย 1/5  
14 45681 ด.ช.ธนกานต์ มณฑาทอง 1/5  
15 45760 ด.ช.ณภัทร วสุนธราสุข 1/7  
16 45769 ด.ช.นันทภพ สัชชานนท์ 1/7  
17 45827 ด.ช.อภิภู สุวรรณกูล 1/8  
18 45815 ด.ช.รักชาติ จันทเขต 1/8  
19 45845 ด.ช.พงษ์เจริญ จิตรวุฒิโชติ 1/9  
20 45848 ด.ช.ภูริช สิงห์มณี 1/9  
21 44903 เด็กหญิงวริศรา หว่างแสง 2/1  
22 44869 เด็กชายกฤตธี เจริญชัยสงค์ 2/1  
23 44899 เด็กหญิงมิ่งกมล นามมุงคุณ 2/1  
24 45322 เด็กชายศิวกรณ์ ตะกรุดคง 2/12  
25 44952 เด็กหญิงณัฐวดี พิศวง 2/3  
26 44985 เด็กชายโชติณัฐ เพียรมุ่งสัมพันธ์ 2/4  
27 45078 เด็กหญิงพศิกา สัชชานนท์ 2/6  
28 45034 เด็กชายภวินท์ พิทักษ์ญาติ 2/6  
29 45046 เด็กชายสมภพ คารศรี 2/6  
30 45164 เด็กชายวุฒิชัย จันทร์สด 2/8  
31 45158 เด็กชายพุฒิพงศ์ แกล้วกล้า 2/8  
32 44497 เด็กชายกิตติวินท์ ธนสมุทร 3/13  
33 44031 เด็กชายนิปุณ บุญรังษี 3/2  
34 44020 เด็กชายชัชวาล ปัญญาพิมพ์ 3/2  
35 44038 เด็กชายภาคภูมิ คำเขียว 3/2  
36 44100 เด็กชายจตุรพักตร อนุไพร 3/4  
37 44129 เด็กชายวริษฐ์ แก้วศรีหาวงศ์ 3/4  
38 44213 เด็กชายวีรเดช ไกยสวน 3/6  
39 44201 เด็กชายปวิช สุขอนันต์ 3/6  
40 44242 เด็กชายนวฤกษ์ ทองแพรว 3/7  
41 44256 เด็กชายภูวศิษฎ์ เจริญผลธนากานต์ 3/8  
42 44350 เด็กชายศิรเมศร์ จันทาวงษ์วิรุฬห์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  35 คน
เพศหญิง =  7 คน