ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม แนะแนว ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางณิชชา กลมกลาง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40515 นางสาวหทัยภัทร ลี้ตระกูล 5/1  
2 40510 นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์ 5/1  
3 40489 นางสาวจิรัชญา ศรีเพชร 5/1  
4 40512 นางสาววิชญาพร มวลไธสง 5/1  
5 40513 นางสาวศตนันท์ จิตหาญ 5/1  
6 40522 นางสาวอุปสมา วิเศษลา 5/1  
7 43126 นางสาวอาทิตยา นิตยวัน 5/1  
8 40492 เด็กหญิงธนพร เจริญสนองกุล 5/1  
9 40533 นางสาวชนกานต์ สุระวิทย์ 5/1  
10 40981 นายธนรัตน์ ยาคำ 5/16  
11 40531 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ 5/2  
12 40532 นางสาวชญาน์นันท์ วงศพัทธ์ธนโชต 5/2  
13 40493 เด็กหญิงธนวรรณ มิตรปราสาท 5/2  
14 43196 นางสาวสุพรรษา บุญยงค์ 5/8  
15 43198 นางสาวอุษา อิ่มจิต 5/8  
16 40886 นางสาวปุณิกา วงศ์ชีวะ 5/8  
17 40853 นายเสฏฐกานต์ สืบเพ็ง 5/8  
18 40957 นายอนุสรณ์ สิงห์ศิลป์ 5/8  
19 40868 นางสาวญาดา ชูจิตต์ 5/8  
20 40815 นางสาวณัฐฐินี เสริมศิริ 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  16 คน