ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม CROSSWORD ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลัดดา ม่วงอร่าม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41629 น.ส.ศิรภัสสร เนตรพระ 4/1  
2 41638 นายเอกภพ สืบเทพ 4/1  
3 41603 นายกัลยกฤต งามแฉล้ม 4/1  
4 41636 นายอินทัช ญาตินิยม 4/1  
5 44709 น.ส.ปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 4/14  
6 44710 น.ส.ปาริชาติ ตาอุตร 4/14  
7 41927 นายอิทธิกร พรมคง 4/15  
8 41637 นายเอกปีติ ธรรมวิหารคุณ 4/2  
9 41607 นายจิตติภูมิ เสาสูง 4/2  
10 41632 น.ส.สุดารัตน์ นิคาโม 4/2  
11 41609 น.ส.ชนันภัทร ธรรมษา 4/2  
12 41606 น.ส.จิณห์นิภา ผลเกิด 4/2  
13 44590 น.ส.ลักษิกา ศาสตร์ภักดี 4/3  
14 41627 น.ส.รินรดา เรียบร้อย 4/3  
15 41899 น.ส.เบญญาภา สุขบรรเทิง 4/3  
16 41712 นายภาสพล วังงาม 4/3  
17 41614 น.ส.ทัชชา อณาชัย 4/3  
18 41812 นายวริศ วิเศษโวหาร 4/3  
19 44589 นายชนะภูมิ หนองแบก 4/3  
20 41757 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ 4/5  
21 41898 น.ส.นฤมน เกษรบัว 4/6  
22 41874 นายสิรภพ สมบัติวงศ์ 4/8  
23 41859 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ 4/9  
24 41851 นายปรมินทร์ พิทักษ์การ 4/9  
25 41854 นายพฤทธิ์ชา ใจบุญ 4/9  
26 40674 นางสาวฐิติยา สุวิชา 5/4  
27 43180 นางสาววาสนา กูลรัตน์ 5/6  
28 42962 นายคมกริบ เงางาม 6/7  
29 42954 นายทวีศักดิ์ จันทร์งาม 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  13 คน