ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟุตซอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปรีชา ชนะชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 32
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45893 ด.ช.ภูมินทร์ สมเป็น 1/10  
2 45892 ด.ช.ภาคภูมิ สิงห์สุข 1/10  
3 45881 ด.ช.ธีรภัทร อยู่ชู 1/10  
4 45907 ด.ช.อภิชาติ ภาสกานนท์ 1/10  
5 46055 ด.ช.ภัทรพล พระงาม 1/14  
6 45663 ด.ช.วสุพล จันทเขต 1/4  
7 45698 ด.ช.ภูมิพัฒน์ งามมาก 1/5  
8 45747 ด.ช.สิริวัฒก์ สหุนาฬุ 1/6  
9 45713 ด.ช.จารุวัฒน์ บูรณ์เจริญ 1/6  
10 45763 ด.ญ.ณัฐชา แก้วแฉล้ม 1/7  
11 45768 ด.ญ.นวลพรรณ นิยมหาญ 1/7  
12 45801 ด.ช.ณัฐพล นิลแก้ว 1/8  
13 45256 เด็กชายกิตติธัช ชื่นงาม 2/11  
14 45280 เด็กหญิงเพชรลดา แจ่มฟ้า 2/11  
15 45276 เด็กชายพงศิรวิชญ์ แสงราม 2/11  
16 45286 เด็กชายศุภโชติ อินทยุง 2/11  
17 45283 เด็กชายภูผา ต่างประโคน 2/11  
18 44976 เด็กชายอดิศักดิ์ คงศรี 2/3  
19 45019 เด็กชายชิติพัทธ์ จรจรัญ 2/5  
20 44003 เด็กชายสาริษฐ์ สุระสังข์ 3/1  
21 44533 เด็กชายสฤษฏ์ วรรณศิริ 3/13  
22 44513 เด็กชายธีรบูลย์ กิจสกุลไพศาล 3/13  
23 44087 เด็กชายสืบพงศ์ คงวัน 3/3  
24 44155 เด็กหญิงปาริดา คิดอยู่ 3/5  
25 44177 เด็กชายไอรดล ตระกูลกู้เกียรติ 3/6  
26 44232 เด็กชายชาคริต จารัตน์ 3/7  
27 43686 นายณัฐวุฒิ รสคง 4/10  
28 45498 น.ส.อลิษา สุบินยัง 4/11  
29 43544 นายนนทกร ชัยประโคน 4/14  
30 43791 น.ส.เบญจวรรณ นามพรม 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  6 คน