ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นานาสาระ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43276 นางสาวธนภรณ์ พรมยศ 5/15  
2 40899 นางสาวสิตานันท์ ถุนาพันธุ์ 5/15  
3 43282 นายวีรพงศ์ ถะเกิงสุข 5/15  
4 43279 นางสาวมาริษา สมวาจา 5/15  
5 41087 นางสาวปาริณี สมศรี 5/15  
6 43283 นางสาวศศิวิมล วรรณศิริ 5/15  
7 43281 นางสาววาสนา สีดา 5/15  
8 43273 นางสาวกนกวรรณ มิฆเนตร 5/15  
9 41112 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี 5/16  
10 41111 นางสาวอรสา เรืองรุ่งศรี 5/16  
11 43294 นางสาวชาลิษา สายบุตร 5/16  
12 41075 นางสาวธนภรณ์ ฉายแก้ว 5/16  
13 43246 นายเกียรติศักดิ์ ยอดรักษ์ 5/16  
14 43144 นางสาวมาริสา ประจันทร์ 5/4  
15 43147 นายอนุชา แสนกล้า 5/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  12 คน