ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สุขศึกษาน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45602 ด.ญ.ฑิตฐิตา แสบงบาล 1/3  
2 45599 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ดาศรี 1/3  
3 45614 ด.ญ.พศิกา ซุนเฮงกุล 1/3  
4 45600 ด.ญ.ชนกนาถ ปฐมเสรี 1/3  
5 45249 เด็กชายสรนนทน์ เชิดศรี 2/10  
6 45227 เด็กชายธรรม์ธวัช จองดี 2/10  
7 45219 เด็กชายไชยทัศน์ สาละ 2/10  
8 45235 เด็กชายภูมิรพี ศรีอุบล 2/10  
9 45250 เด็กชายสรวิชญ์ จำปารอด 2/10  
10 45233 เด็กชายพันธกานต์ จันทะเสน 2/10  
11 45236 เด็กชายภูมิรพี เกียรติมณีศรี 2/11  
12 44991 เด็กชายธีรภัทร แซ่ลี้ 2/4  
13 44978 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสนกล้า 2/4  
14 45075 เด็กหญิงปาณิศรา สุยคง 2/6  
15 45152 เด็กชายปิยะโชค ทามนตรี 2/8  
16 45156 เด็กชายไชยพัทธ์ พระทองสุขสกุล 2/8  
17 45153 เด็กชายพัชรพล เพ็ญศรี 2/8  
18 45011 เด็กชายอลังการ จึงพิชาญวณิชย์ 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  6 คน