ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟุตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุธา มีสิทธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
จำนวนที่เปิดรับ : 64
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 45902 ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีรักษา 1/10  
3 45876 ด.ช.ณัฐพัชร์ จินดาศรี 1/10  
4 45919 ด.ช.ฐิติวัสส์ ตรีเวชรัตน์ 1/11  
5 45963 ด.ช.ณัฐพนธ์ เติมสุข 1/12  
6 45950 ด.ช.กัมปนาท ผมหอม 1/12  
7 45978 ด.ช.ไพศาล กิติอำไพพฤกษ์ 1/12  
8 45952 ด.ช.เกียรติภัทร์ พรชัยอังกูร 1/12  
9 45972 ด.ช.นภัทร จงประเสริฐวงศ์ 1/12  
10 45997 ด.ช.ชนมภูมิ ขุนทอง 1/13  
11 46000 ด.ช.ฐปนัท ภาคพรต 1/13  
12 46002 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์ 1/13  
13 45598 ด.ช.คณาธิป พรหมสหสิทธิ์ 1/3  
14 45618 ด.ช.ภัทรพล บุญมี 1/3  
15 45630 ด.ช.หัสดินทร์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ 1/3  
16 45607 ด.ช.ธีรัตม์ เวชยันต์ 1/3  
17 45633 ด.ช.ก้องภพ กางรัมย์ 1/4  
18 45667 ด.ช.อานุภาพ คุมสุข 1/4  
19 45675 ด.ช.ฑีฆา ทำนองดี 1/5  
20 45669 ด.ช.กวีศิลป์ ชูสีขาว 1/5  
21 45702 ด.ช.ศุภกิตติ์ ดวงศรี 1/5  
22 45762 ด.ช.ณัฐชนน นครศรี 1/7  
23 45782 ด.ช.วุฒิชัย มูลทอง 1/7  
24 45764 ด.ช.ณัฐดนัย อรุณชัยภิรมย์ 1/7  
25 45793 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุตรงาม 1/8  
26 45840 ด.ช.นาคิม ทองสุข 1/9  
27 45245 เด็กชายศิวกร อะนะรัมย์ 2/10  
28 45221 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เถกิงผล 2/10  
29 45243 เด็กชายวุฒิภัทร ปะโสทะกัง 2/10  
30 45239 เด็กชายรัฐภูมิ ประพันธ์ 2/10  
31 45248 เด็กชายศุภวิชญ์ สุทธิกวงษ์ 2/10  
32 45225 เด็กชายทักษ์ดนัย พรมศรี 2/10  
33 45273 เด็กชายปวีณ์กร ประดุจชนม์ 2/11  
34 45254 เด็กชายก่อพงศ์ สุขวิทย์ 2/11  
35 45237 เด็กชายรพีภัทร พรหมดี 2/11  
36 45313 เด็กชายพิมาย อารมณ์เพียร 2/12  
37 45329 เด็กชายอชิตพล บุญเจริญ 2/12  
38 45318 เด็กชายวัชระ แก้วสน 2/13  
39 45335 เด็กชายคุณพัฒน์ ร่วมพัฒนา 2/13  
40 45303 เด็กชายเตชินท์ เทียหนู 2/13  
41 45370 เด็กชายอัครา เงินประโคน 2/13  
42 45410 เด็กชายอินทนนท์ ใจกล้า 2/14  
43 45032 เด็กชายพัชรพล ดีอ้อม 2/5  
44 45058 เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วผสม 2/6  
45 45065 เด็กชายธนกฤต พูนชัย 2/7  
46 45133 เด็กชายกฤติพงศ์ สวยรูป 2/8  
47 45143 เด็กชายณัชภัค ฉัตรดำรงสกุล 2/8  
48 45205 เด็กชายศุภกิจ เวียงวิเศษ 2/9  
49 45201 เด็กชายวรปรัชญ์ แสนกล้า 2/9  
50 44444 เด็กชายสิรวิชญ์ สืบสาย 3/12  
51 44547 เด็กชายนัธทวัฒน์ ผลภฤต 3/13  
52 44553 เด็กชายธรรมรัตน์ บูรณ์เจริญ 3/13  
53 44510 เด็กชายธเนศพล จุฑาจันทร์ 3/14  
54 44236 เด็กชายณัฐยศ ทิวคู่ 3/7  
55 44239 เด็กชายธนภัทร สมร่าง 3/7  
56 44257 เด็กชายโยธา ปานทอง 3/7  
57 44323 เด็กชายธนาธิป ธานีพูน 3/9  
58 43439 นายตะวัน จงรัก 4/11  
59 43693 นายนพดล ผ้าผิวดี 4/12  
60 43860 นายอภินันท์ โสวพรรณ 4/12  
61 43569 นายอนุวัฒน์ ดมหอม 4/14  
62 43619 นายอภิทัศน์ สายกระสุน 4/15  
63 43880 นายธนวัฒน์ ทองดา 4/16  
64 43907 นายอนุสรณ์ แสนมี 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 04 กันยายน 2562
 
เพศชาย =  63 คน
เพศหญิง =  1 คน