ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43256 นางสาวกิตติยา ศิริรจน์ 5/14  
2 40751 นายสุรพันธ์ ดวงศรี 5/14  
3 43268 นางสาวรมณี แย้มชู 5/14  
4 43267 นางสาวเพ็ญพิชชา สายบุตร 5/14  
5 40716 นางสาวเจรินยา หอมดอกพุธ 5/14  
6 43271 นางสาวสุวรรณา กระแสโสม 5/14  
7 40729 นางสาวธัญศร ใจกล้า 5/14  
8 43262 นางสาวชินานาง ธิมะโน 5/14  
9 40750 นางสาวสุธาทิพย์ นิยมตรง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  8 คน