ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพัชรี ศุภเขตกิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40636 นายพชรพล บึ้งชัยภูมิ 5/14  
2 43254 นายกฤษดา หงษ์วุธ 5/14  
3 43258 นางสาวจันทรพร สมชื่อ 5/14  
4 43263 นางสาวนภัสสร บุญร่วม 5/14  
5 43265 นายปพนพัฒน์ ล่าทา 5/14  
6 40880 นายธีรยุทธ ฉัตรธนาธรรม 5/14  
7 43257 นายขวัญชัย พูนสวัสดิ์ 5/14  
8 40591 นายปัญญาคม เสาสูง 5/14  
9 40914 นายจิตติพัทธ์ เอี่ยมสะอาด 5/14  
10 40543 เด็กชายปัณณวัฒน์ เทพสุวรรณวร 5/2  
11 40538 เด็กชายดุลยธิษณ์ กิจสกุลไพศาล 5/2  
12 40668 นางสาวชมพูนุท พรหมบุตร 5/3  
13 40675 นายณัฐนันท์ งามมี 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  3 คน