ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายมนภัทร สุธรรม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม ชั้น2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45555 ด.ช.สรชัช เยาวฤทธิ์ 1/1  
2 45553 ด.ช.วรภาส สำรวมจิตร 1/1  
3 45874 ด.ช.จิรัชญา มารศรี 1/10  
4 45903 ด.ช.ศุภวิชญ์ จงใจงาม 1/10  
5 45879 ด.ช.ธิติวุฒิ คัชมา 1/10  
6 45971 ด.ช.ธเนศ วรรณศิริ 1/12  
7 45589 ด.ช.วชิรวิทย์ โรจนะวงษ์ 1/2  
8 45591 ด.ช.ศิรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ 1/2  
9 45578 ด.ช.ปิติกร ทิวทอง 1/2  
10 45569 ด.ช.ณธีพัฒน์ อุกฤษฏ์สิริ 1/2  
11 45626 ด.ญ.ศิริมา สระสมทรัพย์ 1/3  
12 45621 ด.ช.ไรวินท์ สิงห์เสน 1/3  
13 45611 ด.ช.นิติกร หมื่นจำรัส 1/3  
14 45641 ด.ช.ชัญญวิทย์ น้อยศรี 1/4  
15 45648 ด.ช.ธิปปวิทญ์ วรรณตรง 1/4  
16 45730 ด.ช.ปาณวัฒน์ อ่าวพัฒนา 1/6  
17 45806 ด.ช.ธนพล มะลิงาม 1/8  
18 45828 ด.ช.อัครพนธ์ โกศลพุฒิพงษ์ 1/8  
19 45814 ด.ช.ภัทรพล สุวฤทธิยาธร 1/8  
20 45802 ด.ช.ณัฐวัตร เวชไสย 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  1 คน