ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายกัมปนาท พวงบุญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม2
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45774 ด.ช.ภานุพงษ์ อินทร์งาม 1/7  
2 45264 เด็กชายทยากร บึงลอย 2/11  
3 44417 เด็กชายทองไท กันนุฬา 3/11  
4 44545 เด็กชายชินกฤษณ์ ชมบุญ 3/14  
5 44563 เด็กชายพีรพัฒน์ เจือจันทร์ 3/14  
6 44571 เด็กชายรัฐภูมิ คำนันต์ 3/14  
7 44581 เด็กชายสุริยน รัตนนท์ 3/14  
8 44552 เด็กชายธรรมรักษ์ โอธินทรยุทธ 3/14  
9 44198 เด็กชายปกรณ์ อังศิวาพงษ์ 3/6  
10 44200 เด็กชายปรีดิ์รติ ยอดอินทร์ 3/6  
11 44215 เด็กชายวีรภัทร ศักดา 3/7  
12 44243 เด็กชายนวันธร ศิลาลาย 3/7  
13 44190 เด็กชายธนบดี ศุภผล 3/7  
14 44195 เด็กชายธีรภัทร วังวัฒนา 3/7  
15 44234 เด็กชายณธกร ผลเกิด 3/7  
16 44216 เด็กชายสรวิศ เชิงหอม 3/7  
17 44255 เด็กชายภูจินนท์ สำรวมจิต 3/7  
18 44247 เด็กชายปริวัต สุนทรารักษ์ 3/7  
19 44229 เด็กชายจิมี่ มาซาลิน 3/7  
20 44225 เด็กชายกิตติ สุวรรณมณี 3/7  
21 44250 เด็กชายพันธุ์ธัช นาชัยเงิน 3/8  
22 44290 เด็กชายยิ่งสุข บุญสุขวีระวัฒน์ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  0 คน