ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วงโยธวาทิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอัษฎา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44477 ด.ญ.เมธาวิณี สุขเอี่ยม 1/12  
2 44516 ด.ญ.ปวีณา สมานทอง 1/13  
3 44248 ด.ช.เป็นต่อ เชื้อลี 1/7  
4 43741 เด็กชายพงศธร สมานนิตย์ 2/10  
5 43759 เด็กชายศิริศักดิ์ ผลเกิด 2/10  
6 43732 เด็กชายธนากร มุลาลินน์ 2/10  
7 43824 เด็กชายชนกานต์ แย้มรัมย์ 2/12  
8 43924 เด็กชายธนภัทร ประดุจชนม์ 2/14  
9 43923 เด็กชายธนภัทร ไตรบัญญัติกุล 2/14  
10 42715 เด็กชายธนวัฒน์ สระอินทร์ 3/10  
11 42746 เด็กชายเกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา 3/12  
12 42973 นายนนท์ปวิธ ทนทอง 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  2 คน