ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การจัดค่ายพักแรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสงัด ศรีผ่องงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44409 ด.ญ.ฐานิตา เลิศวณิชกร 1/11  
2 44423 ด.ช.เบญจวรรณ มากแสน 1/11  
3 44545 ด.ช.ชินกฤษณ์ ชมบุญ 1/14  
4 44270 ด.ช.กิตติธัช สาระเดช 1/8  
5 44275 ด.ช.ชนินทร์ เกิดพุ่ม 1/8  
6 44278 ด.ช.ณัฐวุฒิ มากแสน 1/8  
7 44307 ด.ช.อภิสิทธิ์ ล่อดงบัง 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  1 คน