ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English Variety ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : 516
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45642 ด.ญ.ณัชชา เอียกิจไพศาล 1/4  
2 45660 ด.ญ.ภาสิณี ชุ่มคุมสิน 1/4  
3 45639 ด.ญ.ฉันทพิชญา โสรธร 1/4  
4 45646 ด.ช.ธนกฤต หวังสม 1/4  
5 45662 ด.ญ.วริสรา ศรีดามา 1/4  
6 45637 ด.ญ.กุลิสรา กมุทติรา 1/4  
7 45635 ด.ญ.กันยากร ทองรส 1/4  
8 45654 ด.ญ.ปรารถนา มีพันธ์ 1/4  
9 45655 ด.ญ.ปุญญิศา มั่นคง 1/4  
10 45645 ด.ช.ณัฐพล จิตติลาภ 1/4  
11 45682 ด.ช.ธนภัทร ประเสริฐ 1/5  
12 45799 ด.ช.ชิตพล นาคสุข 1/8  
13 45821 ด.ช.สิรภัทร ทนกล้า 1/8  
14 45797 ด.ญ.ชฎาพร เชิดชัย 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  9 คน