ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การแสดงทางวิทยศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40941 นายเมธาพันธ์ โตพูนพิพัฒน์ 5/12  
2 41029 นายธัณระวี เตียถาวรชัย 5/12  
3 41093 นายภาณุวิชญ์ ปรากฏดี 5/12  
4 40999 นายวุฒินันท์ เมาลี 5/12  
5 41074 นายธนธรณ์ เหมือนศรี 5/12  
6 41044 นางสาวยศวดี รุ่งเรือง 5/13  
7 43248 นางสาวปฎิญญา แก้วผสม 5/13  
8 43240 นางสาวจิตราภรณ์ พรหมบุตร 5/13  
9 43243 นางสาวชลิดา เจือจันทร์ 5/13  
10 40906 นางสาวเสาวภา ภิรมย์ 5/13  
11 43252 นางสาวสุพัตรา บำเพ็ญเพียร 5/13  
12 43192 นางสาวจิราพร นิลแก้ว 5/8  
13 40689 นางสาวพศิกา มอบหมาย 5/8  
14 43193 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ 5/8  
15 40871 นายธนกร ปรากฎรัตน์ 5/8  
16 40779 นางสาวติณณ์ณา จันทร์ศรี 5/8  
17 41038 นางสาวพิทยามณช์ หงอกสิมมา 5/9  
18 41028 นางสาวธนาบดี สายแก้ว 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  12 คน