ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เขียนโปรแกรมบนเว็บ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวัชระ โกติรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43441 นายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์ 4/3  
2 43470 นายสุภเดช บุญยะราช 4/4  
3 43469 นายสุธินันท์ ประพันธ์ 4/4  
4 43405 นายธิปกร์ แพ่งกุล 4/4  
5 43415 นายพรศิลป์ ศรีอุฬารวัฒน์ 4/4  
6 43455 นายภัทรพล วะรามิตร 4/5  
7 42317 นายเดชฤทธิ์ อารยะกิตติพงศ์ 5/2  
8 42309 นายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 5/3  
9 44764 นางสาวกุลปรียา พรมตวง 5/4  
10 44771 นายปรัชญา โพธิ์ทอง 5/4  
11 42311 นายคมสัน แก้วม่วง 5/4  
12 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 5/4  
13 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 5/5  
14 42383 นางสาวสุธัญญา ทองหล่อ 5/6  
15 42467 นางสาวพรกมล ไหมพรหม 5/6  
16 42373 นางสาวรัตตินันท์ ฟังสุวรรณรักษ์ 5/6  
17 44783 นางสาวญาณิกา เจริญศรี 5/6  
18 42415 นายพหล อินตนัย 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  5 คน