ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ออกแบบสิ่งพิมพ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุรัจชา เตียงทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45812 ด.ช.ปุณณฌาน บุญศักดิ์ 1/8  
2 45868 ด.ช.โอบนิธิ แก้วพินึก 1/9  
3 45231 เด็กชายพรพิพัฒน์ สายเสมา 2/10  
4 45371 เด็กชายอิศวนาวิน วงศ์เมืองจันทร์ 2/13  
5 45345 เด็กชายทัยคชา บัวเงิน 2/13  
6 45341 เด็กชายณรงศักดิ์ ลัทธิ 2/13  
7 45340 เด็กชายชาตินทร์ มีสังเกต 2/13  
8 45368 เด็กชายสิทธิรักษ์ พุทธานุ 2/13  
9 45362 เด็กชายลิขสิทธิ์ เรืองสุข 2/13  
10 45055 เด็กชายคณาธิป นาคนวล 2/6  
11 45059 เด็กชายณฐนนท์ พันธ์สำโรง 2/6  
12 45070 เด็กชายนำโชค ชาวสวน 2/6  
13 45073 เด็กชายปัณณวิชญ์ บุติมาลย์ 2/6  
14 45083 เด็กชายภูริน ฤทธิรณ 2/7  
15 44532 เด็กชายสรุจ เที่ยงธรรม 3/13  
16 44520 เด็กชายพลากร เริงประชากร 3/13  
17 44499 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เหมือนประสาน 3/13  
18 44498 เด็กชายกิตติศักดิ์ ผลวัฒน์ 3/13  
19 44507 เด็กชายณัฐภัทร ดวงเลิศ 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  0 คน