ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หนังสือเล่มเล็ก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเอมอร ดาศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40854 นางสาวอรยา จุรัย 5/12  
2 41016 เด็กหญิงชยุดา สมุทรศรี 5/12  
3 41076 นางสาวธนาวัลย์ ลาวัลย์ 5/12  
4 41054 นางสาวศิริรัตน์ นัดกล้า 5/12  
5 40840 นางสาวลักขณา หมายดี 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  5 คน