ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวีระยุทธ พิมวงษา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคาร1 ห้อง 128
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45546 ด.ช.ปุญญพัฒน์ บุญสืบสุวรรณ 1/1  
2 45933 ด.ช.ปิยวัฒน์ กิ่งมณี 1/11  
3 45985 ด.ช.สุพชีพ พริ้งเพราะ 1/12  
4 46013 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ชื่นจิต 1/13  
5 45581 ด.ช.พลกฤต สืบสันต์ 1/2  
6 45251 เด็กชายสุรภพ จันทรเสนา 2/10  
7 45229 เด็กชายนาคินทร์ ไชยหาญ 2/10  
8 45222 เด็กชายณัชพล ทัพพันธ์ชัย 2/10  
9 44992 เด็กชายธีราทร วงศ์วัฒนไชย 2/4  
10 44980 เด็กชายกิตติภูมิ คำเกลี้ยง 2/4  
11 44989 เด็กชายธราเทพ ศรีสวัสดิ์ 2/4  
12 45007 เด็กชายศุภกร สายยศ 2/4  
13 45001 เด็กชายรชต สกุลดิสัย 2/4  
14 45008 เด็กชายสรัล ปัญญาเอก 2/4  
15 44996 เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมี 2/4  
16 45095 เด็กชายขจรพล หวลระลึก 2/7  
17 45107 เด็กชายดิศพงศ์ ร่วมศรี 2/8  
18 44040 เด็กชายภาสวีร์ ปรากฎดี 3/2  
19 43400 น.ส.ณิฐิตา สามาลย์ 4/2  
20 43397 น.ส.ฐิติพร จันทร์คล้าย 4/3  
21 43394 น.ส.ชาลิสา เปรียบนาน 4/4  
22 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 5/12  
23 42375 นายวริศ อังคสิทธิ์ 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  3 คน