ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Swimming (ม.ปลาย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 4/12  
2 41865 นายวงศธร ศรีศันสนีย์ 4/8  
3 41101 นายศิระธรรม อรุณชัยภิรมย์ 5/11  
4 40883 นายปางโมกข์ สุขยานุดิษฐ์ 5/11  
5 43226 นายธนิษฐ์ บุญเขื่อง 5/11  
6 43251 นายระพีพันธ์ สุขสวัสดิ์ 5/13  
7 43298 นายธนาวุฒิ ศาลางาม 5/16  
8 43127 นางสาวธนาทิพย์ เมืองสุข 5/2  
9 40518 นางสาวอรชร หอมพิลา 5/2  
10 40971 นางสาวชนิกา ถือชาติ 5/4  
11 43150 นางสาวอินทิรา ดีแก่ 5/4  
12 40898 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ 5/4  
13 40896 นางสาววรรณกานต์ ธีร์เกียรติคุณ 5/4  
14 43145 นางสาวเมเรียม สไตเนอร์ 5/4  
15 43160 นายวัชระ บุญเลิศ 5/5  
16 43163 นางสาววิภารัตน์ ทองสิงห์ 5/5  
17 41073 นางสาวทัยเนตร วงศ์รุจิโรจน์ 5/5  
18 43151 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ 5/5  
19 40730 นายธีรภัทร์ สุขยานุดิษฐ์ 5/6  
20 43062 นางสาวสุวนันท์ แม้นศรี 6/13  
21 43052 นางสาวณัฐฐินันท์ เกยรัมย์ 6/13  
22 43060 นางสาวศิณัญญา ทาทอง 6/13  
23 43050 นางสาวชญาธิกานต์ แสวงสุข 6/13  
24 40168 นางสาวดวงหทัย จันทรา 6/13  
25 40163 นายจิรายุส บุญคง 6/13  
26 43059 นายศรุติ ฉลาดเลิศ 6/13  
27 43077 นางสาวศิริวรรณ โชคเกิด 6/14  
28 40220 นางสาวจุไรรัตน์ คำมา 6/16  
29 39654 นายอภิสิทธิ์ คงศรี 6/5  
30 40042 นายวัชยา ศรีตัมภวา 6/5  
31 40089 นายภาณุวัฒน์ สมคิด 6/5  
32 43003 นางสาววรรณกานต์ ศรีบาง 6/8  
33 39652 นางสาวสิริกัญญา จรัสแสงสกุล 6/8  
34 39825 นางสาวพรรณพนมรุ้ง สารรัมย์ 6/8  
35 39632 /  
36 42997 นางสาวชลธิชา คฤหสาร 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  22 คน