ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายกฤษฎากร แก่นดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม ชั้น2
จำนวนที่เปิดรับ : 15
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44876 เด็กชายณภัทรพงศ์ ดาทอง 2/1  
2 44880 เด็กชายธนกฤต เมืองสุข 2/1  
3 45194 เด็กชายพิริยกร ศิลารักษ์ 2/10  
4 45203 เด็กชายวาฤทธิ์ ส่งเสริม 2/10  
5 45282 เด็กชายภูตะวัน ศรีกลับ 2/11  
6 44924 เด็กหญิงพนิจนาฏ เสียงเพราะ 2/2  
7 44922 เด็กชายปรินทร์ มหัทธนศักดิ์ 2/2  
8 44975 เด็กชายอณรรญฏชิณ เรียบร้อย 2/3  
9 45030 เด็กชายปิยพนธ์ รุ่งพิสิฐไชย 2/5  
10 45037 เด็กชายยศพล จีนมะโน 2/5  
11 45013 เด็กชายก้องภพ ยองทอง 2/5  
12 45050 เด็กชายอชิตพล พิศสมัย 2/5  
13 45047 เด็กชายสิริภูมิ แท่นดี 2/6  
14 45063 เด็กชายเดชาธร มะสูงเนิน 2/6  
15 45068 เด็กชายธนภัทร ชิดชอบ 2/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  1 คน