ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Swimming (ม.ต้น) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43995 ด.ญ.บัณฑิตา แสวงสุข 1/1  
2 44369 ด.ช.ชยานันต์ คุ้มจอหอ 1/10  
3 44393 ด.ช.ยุทธเรวัฒน์ พรหมชาติ 1/10  
4 44436 ด.ญ.รณัญชยา พื้นนวล 1/11  
5 44475 ด.ช.ภูมิรพี เครือแก้ว 1/12  
6 44469 ด.ช.พิสิษฐ์ ประพันธ์ 1/12  
7 44571 ด.ช.รัฐภูมิ คำนันต์ 1/14  
8 44546 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ศรีสรรณ์งาม 1/14  
9 44196 ด.ช.นพรัตน์ ชมสุข 1/6  
10 44287 ด.ช.นาธาน สกุลเจีย 1/8  
11 44301 ด.ช.ศักดิ์ครินทร์ ภาสดา 1/8  
12 44276 ด.ช.ณทศธน แสงอรุณ 1/8  
13 44274 ด.ช.เจษฎาภรณ์ มาวัน 1/8  
14 44303 ด.ญ.สิริมา เจนขบวน 1/8  
15 44268 ด.ญ.กมลลักษณ์ พริกจำรูญ 1/8  
16 44288 ด.ญ.ปรัชญ์ปวีร์ ถาวร 1/8  
17 43736 เด็กหญิงนภาภัทร บุญประเสริฐสกุล 2/10  
18 43787 เด็กชายธนิสร บึงลอย 2/11  
19 43382 เด็กชายสรวิศ หาญวีระพล 2/2  
20 43431 เด็กชายกฤติน ไกรนรา 2/4  
21 43551 เด็กหญิงพรพิมล อุดมทวี 2/6  
22 43572 เด็กหญิงอัญมณี ดวงศรี 2/6  
23 43557 เด็กชายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 2/6  
24 43553 เด็กหญิงมุกดา โฉมสอาด 2/6  
25 43546 เด็กหญิงนิโลบล ประพฤตินอก 2/6  
26 43571 เด็กหญิงอมราวดี โลกประโคน 2/6  
27 43667 เด็กชายอัครพล จำปาจันทร์ 2/8  
28 43963 ณัฐทวัฒน์ ทำดี 2/8  
29 43712 เด็กหญิงสุธิมา เอี่ยมสะอาด 2/9  
30 43698 เด็กหญิงพัชราภา เลิศสกุล 2/9  
31 43674 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหิมหัก 2/9  
32 42792 เด็กชายอานันท์ วิลามาศ 3/11  
33 42769 เด็กชายภาคิน เครือวัลย์ 3/11  
34 42754 เด็กชายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 3/11  
35 42756 เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 3/11  
36 42737 เด็กชายศุภกฤต ตั้งอุดมการณ์ 3/11  
37 42807 เด็กชายณัฐชานนท์ สมชื่อ 3/12  
38 42867 เด็กชายปริญญา ศรีตะคุ 3/13  
39 42882 เด็กชายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 3/13  
40 42916 เด็กชายธัณปกรณ์ จันธารี 3/14  
41 42525 เด็กชายวิรวิศว์ โตประโคน 3/6  
42 42534 เด็กชายสุรเกียรติ์ แพเจริญอุดมศรี 3/8  
43 42650 เด็กชายณัฐดนัย พวงบุญ 3/9  
44 42607 เด็กชายธนกร บรรณวัฒน์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  14 คน