ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 15
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40788 นางสาวน้ำทิพย์ บุญวงศ์ 5/11  
2 41110 นางสาวหทัยรัตน์ ชูศิริ 5/11  
3 43229 นางสาวพัชรินทร์ เกษรแก้ว 5/11  
4 43232 นางสาวรวิรรณ สังเกตกิจ 5/11  
5 40659 นายกฤติน ศิริสำราญ 5/11  
6 43230 นายพัสกร ทรัพย์มาก 5/11  
7 40806 นางสาวสรินนา สวากัลป์ 5/6  
8 43182 นางสาวสุจิตรา เฉียงกลาง 5/6  
9 43171 นางสาวกัลยาณี มาสวัสดิ์ 5/6  
10 43967 ณัฐชาพร เพียซ้าย 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  8 คน