ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : 1.นายศุภชัย ราชนู 2.นางศุภกานต์ ใจมั่น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : โดมพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 250
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42297 นายศิกษก มณีอ่อน 5/1  
2 42278 นายธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ 5/1  
3 42282 นายธีรัตม์ ยงคง 5/1  
4 42292 นายพีรพัฒน์ ดำงาม 5/1  
5 42301 นายอชิตะ ธิติเชษฐ์ตระกูล 5/1  
6 42328 นายปัณณวัฒน์ อาภาอมร 5/1  
7 44751 นายสิริกาญจน์ ลักษวุธ 5/1  
8 42277 นายแทนไท ชลธี 5/1  
9 42293 นายภูริต ลอวีระอมรพันธุ์ 5/1  
10 42374 นายวรดร บุญประเสริฐสิทธิ์ 5/1  
11 42276 นายทินภัท ทองแก้ว 5/1  
12 42584 นายวสุธร จวงพลงาม 5/1  
13 41572 นายธนวุฒิ ชูชื่นกลิ่น 5/1  
14 42268 นายชาตภาณุ วราจิตติชัย 5/1  
15 42281 นายธิติวัฒน์ ทวีจรัสโรจน์ 5/1  
16 44815 นายธนกร จิวจิรกิตติ 5/10  
17 42697 นายจักรี จุลเกษร 5/10  
18 42649 นายชาคริต เสาวยงค์ 5/10  
19 44820 นายภควัต พริ้งเพราะ 5/10  
20 42724 นางสาวพนา ฉ่ำโสฬส 5/10  
21 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 5/10  
22 42662 นายปัณณทัต จันทร์ประดับ 5/10  
23 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 5/10  
24 44822 นายศิวัช สิงห์ชัย 5/10  
25 42458 นายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 5/10  
26 42557 นายทิพากร โลกนิยม 5/10  
27 42882 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 5/10  
28 42787 นายสิปปกร เปรียบกล้า 5/10  
29 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 5/10  
30 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 5/10  
31 42537 นายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 5/10  
32 42526 นายวุฒิชัย สายใจบุญ 5/10  
33 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 5/10  
34 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 5/10  
35 42465 นายปวริศร์ กิมาวะหา 5/10  
36 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 5/11  
37 42745 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทร 5/11  
38 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 5/11  
39 44824 นางสาวนภัสสร กงชัยภูมิ 5/11  
40 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 5/11  
41 44825 นางสาวรจนา ฉนวนรัมย์ 5/11  
42 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 5/11  
43 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 5/11  
44 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 5/11  
45 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 5/11  
46 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 5/11  
47 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 5/11  
48 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 5/11  
49 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 5/12  
50 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 5/12  
51 42675 นายยศกร ทองร่อน 5/12  
52 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 5/12  
53 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 5/12  
54 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 5/12  
55 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 5/12  
56 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 5/12  
57 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 5/12  
58 42632 นายวาทิต สมรูป 5/12  
59 42887 นางสาวสุภาวดี แสวงสุข 5/13  
60 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 5/13  
61 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 5/13  
62 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 5/13  
63 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 5/13  
64 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 5/13  
65 42885 นางสาวสิริวิมล ภาสุวรรณ 5/13  
66 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 5/13  
67 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 5/13  
68 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 5/13  
69 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 5/13  
70 42575 นายภานุกร หวังสม 5/13  
71 42529 นายศิวกร ขอชนะ 5/13  
72 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 5/13  
73 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 5/13  
74 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 5/14  
75 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 5/14  
76 42616 นางสาวปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 5/14  
77 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 5/14  
78 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 5/14  
79 42775 นายรณกร สมกล้า 5/14  
80 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 5/14  
81 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 5/14  
82 42586 นายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 5/14  
83 42875 นายพัชรพล งามชื่น 5/15  
84 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 5/15  
85 42825 นายภีมพล มีเกิด 5/15  
86 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 5/15  
87 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 5/15  
88 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 5/15  
89 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 5/15  
90 42760 นายธนพล สุภาษา 5/15  
91 42677 นายวิทวัส จุไร 5/15  
92 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 5/15  
93 42534 นายสุรเกียรติ แพเจริญอุดมศรี 5/15  
94 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 5/15  
95 45412 นายพีรภัทร แก้วคำ 5/15  
96 44867 นายอภิชาติ ม่วงอ่อน 5/16  
97 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 5/16  
98 42788 นายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 5/16  
99 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 5/16  
100 42704 นายชวัลภูมิ ยาคำ 5/16  
101 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 5/16  
102 42737 /  
103 42422 นายวิศาสตรา มิทราวงศ์ 5/2  
104 42341 นายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน 5/2  
105 42327 นายปัณณธร สุขกุล 5/2  
106 42578 นายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช 5/2  
107 42350 นายจิรัฐพงศ์ มั่นหมาย 5/2  
108 42279 นายธนภัทร ฉายพึ่ง 5/2  
109 42337 นายสิทธโชค นามสว่าง 5/2  
110 42381 นายสิงหราช ทองนำ 5/2  
111 42343 นายอัครวินท์ หว่างแสง 5/2  
112 42357 นายธนโชติ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 5/2  
113 42323 นายธนากร แซ่กัง 5/2  
114 42344 นายอัมรินทร์ จันทร์ภิรมย์ 5/2  
115 42271 นายณรงค์กร จันทร์สุพัฒน์ 5/2  
116 42486 นายอมรเทพ ช่อมะลิ 5/2  
117 42336 นายวัฒนพงศ์ รุ่งเรือง 5/2  
118 42345 นายกรวิวัฒน์ วัชระไชยนันท์ 5/2  
119 42354 นายณัฐธรณ์ ผาโคตร 5/2  
120 42520 นายมติพล คงดี 5/3  
121 42609 นายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 5/3  
122 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 5/3  
123 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 5/3  
124 42613 นายนันนรา ประกอบดี 5/3  
125 42807 นายณัฐชานนท์ สมชื่อ 5/3  
126 42604 นายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ 5/3  
127 42371 นายเมธา กล้าหาญ 5/4  
128 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 5/4  
129 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 5/4  
130 42349 นายกิตติธัช เจริญสุข 5/4  
131 42358 นายปธาน หาญบาง 5/4  
132 44770 นางสาวปภาวี นิสัยกล้า 5/4  
133 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 5/4  
134 42361 นายปักษชนม์ สาแก้ว 5/4  
135 44772 นายรัตนราช อบอุ่น 5/4  
136 42307 นายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 5/4  
137 42320 นายทักษิณ เกษจรัล 5/4  
138 42377 นายวุฒิกร สอนสุข 5/4  
139 42353 นายฐิติวัสส์ ทีงาม 5/4  
140 42372 นายรวีโรจน์ จารัตน์ 5/5  
141 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 5/5  
142 42364 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี 5/5  
143 42359 นายปริญญ์ ประดิษฐ์แท่น 5/5  
144 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 5/5  
145 44779 นายภาศกร พุทธกรณ์ 5/5  
146 42388 นายกษิดิ์เดช ชำนิจ 5/5  
147 42580 นายยงเกียรติ แสวงสุข 5/5  
148 44776 นายปณชัย ประสงค์เสียง 5/5  
149 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 5/5  
150 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 5/5  
151 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 5/6  
152 42630 นายภูริช กุลัดต์นาม 5/6  
153 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 5/6  
154 42342 นายเหมภาส ไชยสุวรรณ 5/6  
155 42472 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ 5/6  
156 42368 นายภูริต เรืองกิตติภพ 5/6  
157 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 5/6  
158 42523 นายวัชรพล แก้วใส 5/6  
159 42408 นายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 5/6  
160 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 5/6  
161 42538 นางสาวอัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 5/7  
162 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 5/7  
163 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 5/7  
164 42653 นายทัตพงศ์ กะการดี 5/7  
165 42348 นายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ 5/7  
166 42484 นายสิทธิพล สีโท 5/7  
167 44794 นายเมธัส งามแพง 5/7  
168 42612 นายนโรดม โพธิมาศ 5/7  
169 42511 นายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 5/7  
170 44804 นางสาวศิดารัตน์ อบอุ่น 5/8  
171 42708 นางสาวณัฐกมล ดีเลิศ 5/8  
172 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 5/8  
173 42655 นายธงชัย คงศรี 5/8  
174 42540 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 5/8  
175 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 5/8  
176 42627 นายภัทรดนัย สุรัมย์ 5/8  
177 42634 นายศิวกร นามวัน 5/8  
178 42483 นายศุภากร หมายมี 5/8  
179 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 5/8  
180 42521 นายรัชพล คำชาย 5/8  
181 42476 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย 5/8  
182 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 5/8  
183 42611 นายนรพนธ์ สุขจิต 5/8  
184 42454 นายธนัท ประทีปธนากร 5/9  
185 42699 นายจิรวัฒน์ ยอดชลูด 5/9  
186 42527 นายศตวรรษ บุญมี 5/9  
187 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 5/9  
188 42776 นายรัชพงศ์ ตรองอุดมสกุล 5/9  
189 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 5/9  
190 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 5/9  
191 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 5/9  
192 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 5/9  
193 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 5/9  
194 44807 นายธนากร เจริญรัตน์ 5/9  
195 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 5/9  
196 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 5/9  
197 42601 นายณัฐพงศ์ บุญทวี 5/9  
198 42531 นายสดุดี ดวงใจ 5/9  
199 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 5/9  
200 41683 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ 6/6  
201 41828 นายกฤษดา ปลื้มใจ 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 10 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  189 คน
เพศหญิง =  12 คน