ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอัมพร คนึงเพียร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45545 ด.ช.ปิยภัทร ดรุณพันธ์ 1/1  
2 45612 ด.ช.เนติธร ทับทิมสำโรง 1/3  
3 45792 ด.ญ.กันตาธรณ์ ลัดดาหอม 1/8  
4 45823 ด.ญ.สุชาดา รักษา 1/8  
5 45387 เด็กชายธรรศศดิศ บุญยิ่ง 2/14  
6 44919 เด็กชายนภัสสรพี โสรธร 2/2  
7 44357 เด็กชายอธิวัฒน์ สมเสมอ 3/10  
8 44381 เด็กชายปณิธาน ฆารไสว 3/11  
9 44412 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ยังคง 3/11  
10 44425 เด็กชายปวริศร์ อาษานอก 3/11  
11 44390 เด็กชายภูริณัฐ พวงไพบูลย์ 3/11  
12 44419 เด็กชายธีรภัทร ผจญดี 3/11  
13 44749 เด็กชายธันยบูรณ์ แก้วเนตร 3/11  
14 44146 เด็กชายณัฐภัทร กันยา 3/5  
15 44150 เด็กชายนพรัตน์ ศรีบุรมย์ 3/5  
16 44175 เด็กหญิงอโรชา ธุรานุช 3/5  
17 44152 เด็กหญิงปณัฐญา เสนาะเสียง 3/5  
18 44153 เด็กหญิงปลายไหม อึงชื่น 3/5  
19 44165 เด็กหญิงศุภาดา เปรียบยิ่ง 3/5  
20 44174 เด็กหญิงอรพิชา แสงกิจพิพัฒน์ 3/5  
21 44140 เด็กชายจุมพล ทิพย์โกสุม 3/5  
22 44197 เด็กชายนันทพัทธ์ สุดสงวน 3/6  
23 44228 เด็กชายจักรพงษ์ จุลเกษร 3/7  
24 44348 เด็กชายวงศกร นูพิมพ์ 3/9  
25 44327 เด็กชายธิติ มณีศรี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  7 คน